Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7448/BTC-NSNN về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7448/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 7448/BTC-NSNN
V/v quyết toán ngân sách địa phương năm 2007

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công tác lập, thẩm định và tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) trình Quốc hội phê chuyẩn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết số 387/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về Quy chế xem xét, thảo luận quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 hướng dẫn về khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm, Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 hướng dẫn xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm, Công văn số 16695/BTC-NSNN ngày 28/12/2006 về việc xác nhận số dư kinh phí cuối năm.

Qua triển khai thực hiện công tác quyết toán NSNN năm 2006, một số địa phương báo cáo quyết toán ngân sách gửi Bộ Tài chính còn chậm so với thời gian quy định, báo cáo còn thiếu biểu mẫu, thiếu thuyết minh đánh giá; nhiều chỉ tiêu thu, chi ngân sách phản ánh thiếu chính xác theo quy định của Mục lục ngân sách, cá biệt có những địa phương tổng hợp thu chuyển nguồn năm sau lại không bằng chi chuyển nguồn năm trước, nhưng không có giải trình, thuyết minh; thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra cũng như báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra còn chậm phải đôn đốc nhiều lần, … dẫn đến việc thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán NSNN của Bộ Tài chính gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác quyết toán NSNN năm 2006, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quyết toán NSNN năm 2007, trong đó tập trung vào các nội dung sau đây:

1. Lập báo cáo thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương kèm theo báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2007 trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng thời gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 1 tháng 10 năm 2008 (bao gồm 01 bản báo cáo bằng văn bản và kèm theo files dữ liệu điện tử hoặc truyền thư điện tử theo địa chỉ email: tqt@mof.gov.vn) theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khóa sổ cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. Quá thời hạn trên nếu chưa nhận được báo cáo quyết toán của địa phương, Bộ Tài chính tạm dừng cấp số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2008 cho đến khi nhận được báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 của địa phương.

2. Về các phụ lục, biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách: đề nghị các địa phương gửi Bộ Tài chính đầy đủ báo cáo thuyết minh, giải trình quyết toán và báo cáo thu NSNN; thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 theo các phụ lục, biểu mẫu quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 và Thông tư số 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

3. Báo cáo thuyết minh, giải trình quyết toán ngân sách năm 2007 gửi Bộ Tài chính cần nêu rõ số Quyết toán ngân sách tăng, giảm so dự toán ngân sách đầu năm, đánh giá tình hình, kết quả và hiệu quả chi tiêu NSNN, những tồn tại về quản lý tài chính – ngân sách đã được khắc phục, những mặt còn hạn chế và hướng sửa chữa khắc phục,…(kèm theo số liệu dẫn chứng cụ thể).

4. Thực hiện hạch toán đầy đủ nguồn vốn huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN và khoản ghi thu, ghi chi vào quyết toán ngân sách năm 2007 đối với các khoản phí, lệ phí phần phải nộp ngân sách nhưng được phép để lại đơn vị chi theo chế độ quy định.

5. Trường hợp báo cáo quyết toán năm 2007 của địa phương do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã gửi Bộ Tài chính thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bổ sung, gửi Bộ Tài chính chậm nhất sau 05 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương (bao gồm 01 bản báo cáo bằng văn bản và kèm theo files dữ liệu điện tử hoặc truyền thư điện tử theo địa chỉ email: tqt@mof.gov.vn).

6. Trong quá trình thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán, ngân sách cấp dưới và tổng hợp quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 cần lưu ý một số nội dung sau:

(1) Năm 2007, nguồn thu từ xổ số kiến thiết được thực hiện theo cơ chế quản lý qua ngân sách nhà nước. Để việc tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách giữa phần cân đối ngân sách và quản lý ngân sách được chính xác, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương báo cáo thuyết minh rõ các khoản chi từ nguồn xổ số kiến thiết theo từng lĩnh vực. Việc xác định chi quản lý qua ngân sách từ nguồn xổ số kiến thiết theo từng lĩnh vực của năm 2007 chỉ áp dụng đối với những khoản chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết phát sinh trong năm 2007; đối với những khoản chi từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2006 chuyển sang năm 2007 vẫn thực hiện tổng hợp vào chi cân đối ngân sách theo quy định.

Để thống nhất giữa các địa phương trong quá trình tổng hợp các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách, cùng với báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007, đề nghị các địa phương có báo cáo tổng hợp riêng các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách từ các nguồn sau: xổ số kiến thiết, viện phí, học phí, các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các khoản đóng góp khác, chi từ nguồn công trái giáo dục (theo biểu mẫu đính kèm); các khoản thu, chi khác được tổng hợp vào quyết toán thu, chi cân đối ngân sách (riêng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình giao thông, thủy lợi được tổng hợp báo cáo quyết toán riêng theo quy định).

(2) Về thu, chi chuyển nguồn: Qua tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006, một số địa phương tổng hợp thu chuyển nguồn năm 2006 không bằng số chi chuyển nguồn năm 2005. Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị các địa phương khi thẩm định và tổng hợp quyết toán phải thực hiện đúng nguyên tắc thu chuyển nguồn của năm sau phải bằng chi chuyển nguồn năm trước.

Khi thẩm định, tổng hợp số chi chuyển nguồn cần làm rõ: Số kinh phí chưa sử dụng thuộc dự toán năm 2007 đơn vị đề nghị chuyển sang năm 2008 (kể cả số dư dự toán và số dư tạm ứng), khi thẩm định quyết toán phải căn cứ trên cơ sở các văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ chi theo chế độ được chuyển sang năm 2008; trường hợp kinh phí không được cơ quan có thẩm quyền đồng ý chuyển nguồn hoặc không thuộc các khoản kinh phí theo chế độ được phép chuyển nguồn sang năm 2008 thì đề nghị thu hồi nộp vào ngân sách theo quy định; để đảm bảo số chi chuyển nguồn năm 2007 sang năm 2008 đúng quy định và từng bước hạn chế, giảm dần số chi chuyển nguồn.

(3) Về kết dư ngân sách địa phương: Qua tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2006, một số địa phương xác định kết dư ngân sách địa phương không đúng với quy định như: xác định số kết dư đối với những khoản tạm ứng chưa thanh toán, các khoản ngân sách đã có nhiệm vụ chi nhưng không làm thủ tục chuyển nguồn dẫn đến việc xác định số kết dư ngân sách địa phương không chính xác. Để khắc phục tình trạng trên, đề nghị địa phương xác định kết dư ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định.

(4) Đối với các địa phương được kiểm toán, thanh tra: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính khi thẩm định quyết toán ngân sách của các đơn vị và ngân sách cấp dưới phải căn cứ vào kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra về xuất toán, thu hồi nộp ngân sách,… để xử lý và thực hiện xuất toán, thu hồi nộp ngân sách theo chế độ quy định và ghi rõ theo từng nội dung trong thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2007. Đồng thời, tổng hợp kết quả đã xử lý theo kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007.

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 của các địa phương gửi Bộ Tài chính phải báo cáo, thuyết minh, giải trình những kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra đã được xử lý trong báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007, những kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra chưa được xử lý trong báo cáo quyết toán năm 2007 và nêu lý do chưa thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7448/BTC-NSNN về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.529
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55