Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 742/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình chưa thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 742/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 742/UBND-KTN
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình chưa thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của Chính phủ

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Để triển khai thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-XD ngày 06/3/2008, UBND tỉnh thống nhất chỉ đạo triển khai việc điều chỉnh dự toán xây dựng đối với các công trình chưa thực hiện việc chuyển tiếp theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Phạm vi áp dụng: Cho phép điều chỉnh dự toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) sử dụng vốn Nhà nước mà người quyết định đầu tư chưa quyết định thực hiện chuyển tiếp việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, cụ thể:

1. Áp dụng cho các dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, trong đó áp dụng Đơn giá xây dựng cơ bản theo Quyết định số 3398/QĐ-UBND , Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 19/11/2007 (ngày UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định huỷ bỏ bộ đơn giá XDCB của tỉnh).

2. Các dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng, trong đó áp dụng Đơn giá xây dựng cơ bản theo Quyết định số 3398/QĐ-UBND , Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau ngày 19/11/2007, chỉ được điều chỉnh khi có sự chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Lưu ý: Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thực hiện theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng đã được đăng trên Internet tại địa chỉ http://qppl.quangnam.gov.vn.

II. Quy định cụ thể:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng :

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh phù hợp với mức lương tối thiểu mới (540.000 đồng/tháng). Đối với chi phí nhân công xác định từ bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam ( 450.000 đồng/tháng ) là KDCNC = 1,20.

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng xác định từ bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam, nhân với hệ số điều chỉnh phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu mới và giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh (tháng 01/2008) thì hệ số điều chỉnh KDCMTC = 1,08.

1.3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định.

2. Một số khoản mục chi phí khác:

2.1. Các khoản mục chi phí như quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

2.2. Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng xác định từ bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam được nhân với hệ số điều chỉnh KDCNCKS = 1,20.

2.3. Chi phí nhân công trong dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng xác định theo định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KDCNCTN = 2,83.

2.4. Dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị xác định trên cơ sở định mức chi phí quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh KDCQHXD = 1,25.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng và nội dung Công văn này tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc phản ảnh về Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết.

2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện chủ trương trên về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHĐND&UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, KTN.
Z:\KTN\Kham\Nam 2008\Cong van UB\Xay dung\03 07 huong dan thuc hien TT 03 _2008.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 742/UBND-KTN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình chưa thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.026
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127