Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 702/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/BNN-TC
V/v nguồn chi phí quản lý dự án năm 2011 ban QLTW các dự án thủy lợi   

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được tờ trình số 121/CPO-TCKT ngày 21/1/2011 đề nghị phê duyệt dự toán nguồn chi quản lý dự án năm 2011 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi.

Căn cứ Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-BNN-KH ngày 05/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chỉ tiêu giải ngân nguồn vốn ngoài nước năm 2011 cho các dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA.

Căn cứ công văn số 4380/BNN-KH ngày 31/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2011.

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo nguồn chi quản lý dự án năm 2011 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Thành tiền

 

Tổng nguồn kinh phí chi quản lý dự án năm 2011

3.000.000.000

I

Nguồn kết dư năm trước chuyển sang

 

a

Chi phí quản lý dự án

 

b

Chi phí tư vấn do BQLDA tự làm

 

 

Chi phí lựa chọn nhà thầu

 

II

Nguồn trích năm nay

3.000.000.000

a

Chi phí quản lý dự án

3.000.000.000

b

Chi phí tư vấn do BQLDA tự làm

 

 

Chi phí lựa chọn nhà thầu

 

(Chi tiết nguồn trích cho từng dự án theo phụ lục kèm theo)

Căn cứ tổng mức chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư được phê duyệt, Trưởng Ban quản lý dự án phê duyệt dự toán chi tiết chi phí quản lý dự án theo đúng quy định tại Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 5/12/2008.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi thực hiện đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu VT - TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH  
Ngô Anh Tuấn

 

NGUỒN KINH PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CHI HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI NĂM 2011

(Kèm theo công văn số 702/BNN-TC ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT

Nội dung

Tổng kinh phí được sử dụng theo dự án

Tổng kinh phí đã sử dụng các năm trước

Kinh phí sử dụng năm 2011

Kinh phí sử dụng các năm sau

 

Tổng cộng

26.101.000

11.224.000

3.000.000

11.877.000

I

Nguồn kết dư năm 2010

 

 

-

 

II

Nguồn trích năm 2011

 

 

3.000.000

 

1

Dự án WB3

8.165.000

6.420.000

1.100.000

645.000

2

Dự án WB4

3.238.000

1.380.000

500.000

1.358.000

3

DA Phan Rí, Phan Thiết

3.955.000

2.234.000

350.000

1.371.000

4

Dự án ADB4

2.661.000

1.190.000

700.000

771.000

5

Dự án ADB5

8.082.000

 

350.000

7.732.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 702/BNN-TC về nguồn chi phí quản lý dự án ngày 26/01/2011 Ban quản lý Trung ương dự án thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.887
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74