Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6594/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6594/VPCP-NN
V/v: Thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

- Các bộ: kế hoạch và đầu tư, tài chính,xây dựng, giao thông vận tải,  nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2890/BNN-VPTĐC ngày 03 tháng 11 năm 2006) về việc tổ chức thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu:

a) Tăng cường chỉ đạo đấy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết, các dự án thành phần và triển khai thi công các công trình tại các khu, điểm tái định cư đã được xác định tại Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình và các cơ chế chính sách về di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Việc đầu tư xây dựng các công trình tại khu, điểm tái định cư chỉ được tiến hành sau khi quy hoạch chi tiết và các dự án thành phần đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ bố trí dân đến ở các điểm tái định cư đã hoàn thành việc xây dựng các công trình thiết yếu như: mặt bằng nền nhà, đường giao thông, nước cho sản xuất và sinh hoạt, đất sản xuất, trường, lớp học.

b) Bổ sung, hoàn thiện quy trình thẩm định các dự án di dân, tái định cư, quy trình di dân phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm rút ngắn thời gian thẩm định và thực hiện di dân nhưng đảm bảo chất lượng, hiệu quả của công tác di dân, tái định cư; quy định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các Ban quản lý di dân, tái định cư và cơ chế phối hợp giữa các cấp các ngành với Ban quản lý di dân, tái định cư cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện di dân, tái định cư, từ đó làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân theo từng quý, từng năm.

c) Xây dựng tiến độ cụ thể về di dân, tái định cư cho thời gian còn lại của năm 2006; xây dựng kế hoạch di dân tái định cư năm 2007 báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Dự án thủy điện Sơn La, nhất là đối với 3.447 hộ của tỉnh Sơn La chưa ký cam kết di chuyển; khuyến khích các hộ tái định cư và các xã, bản tiếp nhận tái định cư theo hình thức di dân xen ghép; chỉ đạo các ngành, các địa phương thuộc vùng ngập lòng hồ có biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng tách hộ đang diễn ra khá phức tạp, tránh làm tăng số hộ tái định cư không đúng quy định của Dự án.

đ) Đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng các khu tái định cư đã bố trí hỗ trợ tái định cư; thu hồi và giao đất sản xuất cho các hộ tái định cư; thực hiện việc hỗ trợ sản xuất kịp thời, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân tại nơi ở mới; khẩn trương hoàn thành công tác thống kê bồi thường, đảm bảo phục vụ kế hoạch di dân, tái định cư năm 2006 và năm 2007.

e) Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để thanh toán, giải ngân đối với khối lượng công việc đã hoàn thành.

g) Tổng hợp khối lượng các hạng mục đã đủ thủ tục đầu tư và đã thi công tại các điểm tái định cư theo Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay không thuộc phương án bố trí tái định cư sau khi điều chỉnh, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

h) Đối với 1.424 hộ đang cư trú tại thị xã Mường Lay có nguyện vọng thay đổi nơi đến tái định cư, UBND tỉnh Điện Biên căn cứ vào ngyện vọng của từng hộ, xác định, thống kê cụ thể, thống nhất với UBND tỉnh Lai Châu (đối với các hộ có nguyện vọng tái định cư tại tỉnh Lai Châu) và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh phương án bố trí tái định cư của Quy hoạch tổng thể.

2. Đối với các Bộ, ngành Trung ương:

a) Bộ Tài chính: căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các văn bản hướng dẫn của Bộ về quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La cho phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Sớm hoàn thành việc thẩm định Báo cáo rà soát, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào đề nghị của UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để cân đối và bố trí đủ nguồn vốn đầu tư xây dựng các đô thị, các công trình không được đầu tư bằng vốn tái định cư Dự án thủy điện Sơn La nhưng trực tiếp phục vụ di dân, tái định cư các tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc bố trí vốn đầu tư xây dựng đô thị gắn với tái định cư phải phù hợp với tiến độ di dân, tái định cư hàng năm của từng tỉnh.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào báo cáo của UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu về số hộ đang cư trú tại thị xã Mường Lay có nguyện vọng thay đổi nơi đến tái định cư, tiến hành điều chỉnh phương án bố trí tái định cư tại hai tỉnh của Quy hoạch tổng thể, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Bộ Xây dựng: chỉ đạo Viện Quy hoạch Đô thị bố trí đủ cán bộ có năng lực sớm hoàn thành việc lập quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư tại thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên để tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện di dân, tái định cư theo đúng kế hoạch.

Bộ Giao thông vận tải:  trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giao thông tránh ngập vùng Tây Bắc khi có các dự án thủy điện, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện việc rà soát những công trình, đoạn, tuyến thuộc hệ thống giao thông tránh ngập, nhưng cần thiết phải thi công trước để phục vụ di dân, tái định cư năm 2007-2008, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư.

e) Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục giải ngân.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐ Nhà nước Dự án TĐSL;
- Tổ Tổng hợp BCĐ (Bộ Công nghiệp);

- Tiểu ban di dân TĐC (Bộ NN&PTNN);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
Các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Nhà nước (4), Lĩnh.40

TM. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6594/VPCP-NN ngày 10/11/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!