Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 659/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 659/BNN-KH
V/v cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-BNN-KH ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn nhập bù thuốc bảo vệ thực vật DTQG;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-BNN-KH ngày 30/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật năm 2010;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương xin cấp vốn dự trữ quốc gia (công văn số 54/BVTV.1-TCKT ngày 21/1/2011), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Để thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia nhà nước giao, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã mua và đưa vào kho DTQG với số lượng 52 tấn thuốc Bassa 50EC và 19,5 tấn Sutin 5 EC. Tổng số vốn để mua thuốc là 10.288.000.000 đồng. Đề nghị Bộ Tài chính cấp đủ số vốn mua hàng trên là 10.288.000.000 đồng, từ nguồn dự toán vốn mua thuốc năm 2010 cho Công ty. Số tiền này đề nghị chuyển về tài khoản 1480 101 200 100 161 tại ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Tây Hà Nội, của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T. Cục DTNN (Bộ TC);
- Vụ Ngân sách (Bộ TC);
- Công ty CP Bảo vệ thực vật 1 TW;
- Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 659/BNN-KH ngày 24/01/2011 về cấp vốn để mua bổ sung thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255