Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6301/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6301/BNN-TC
V/v kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1054QĐ/BNN-TC ngày 09/4/2008 về Quy chế quản lý kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Hiện nay, một số dự án do Ban Quản lý đã hoàn thành và chuẩn bị hoàn thành. Để đảm bảo tiến hành quyết toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán và chi phí cho công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ban thực hiện một số công việc sau:

- Thực hiện công tác lập Báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện việc quản lý chi phí thẩm tra, chi cho công tác thẩm tra, phê duyệt trên cơ sở dự toán được duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 1054QĐ/BNN-TC ngày 09/4/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trích chuyển kinh phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về tài khoản của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số TK: 934.01.015 tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội) đối với dự án nhóm C.

Đề nghị Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 sớm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN TW, các Tỉnh;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6301/BNN-TC ngày 18/11/2010 về kinh phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.719

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!