Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6096/BGTVT-KHCN hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 6096/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6096/BGTVT-KHCN
V/v hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm kiểm kê và đánh giá lại tài sản và vốn của một số doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải như sau:

1. Nguyên tắc chung về kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải:

1.1. Việc kiểm kê, tổng hợp báo cáo, phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản thực hiện theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày  01 tháng 7 năm 2011;

1.2. Căn cứ kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải:

a) Báo cáo tài chính tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

b) Số lượng và chất lượng tài sản theo kiểm kê phân loại thực tế;

c) Tính năng kỹ thuật của tài sản;

d) Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

1.3. Khi kiểm kê đánh giá lại tài sản phải thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản, với thành phần bao gồm:

a) Trưởng ban chỉ đạo: Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty;

b) Các thành viên Ban chỉ đạo bao gồm:

- Tổng Giám đốc (Giám đốc); Trưởng các bộ phận: Kế toán, Kỹ thuật, Kế hoạch, Kiểm soát; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên;

- Đại diện đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải;

- Các chuyên gia kinh tế - kỹ thuật có liên quan.

2. Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải:

Phương pháp xác định giá trị còn lại của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải như sau:

Giá trị còn lại của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải

=

Nguyên giá của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải

x

Tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải (%)

Trong đó:

- Nguyên giá của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính;

- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải được xác định theo phương pháp chuyên gia đánh giá hao mòn thực tế, cụ thể như sau:

1) Tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải được xác định tỷ lệ chất lượng còn lại căn cứ theo tình trạng kỹ thuật thực tế vào thời điểm đánh giá của các hệ thống, tổng thành, cụm chi tiết chính của phương tiện, thiết bị.

2) Việc phân chia phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải thành các hệ thống, tổng thành, cụm chi tiết chính (bộ phận chính), xác định các tiêu chí đánh giá và xác định tình trạng kỹ thuật sẽ do các chuyên gia kinh tế - kỹ thuật được trưng cầu của Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản thống nhất, thực hiện.

3) Căn cứ vào hồ sơ hiện trạng kỹ thuật của phương tiện, thiết bị, các chuyên gia kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành tiến hành đánh giá chi tiết tình trạng kỹ thuật còn lại của tài sản theo tỷ trọng các bộ phận chính cấu thành phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải.

4) Tổng hợp kết quả đánh giá để xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản. Kết quả đánh giá tổng hợp là giá trị trung bình của các giá trị được xác định bởi từng chuyên gia và phải được Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản thống nhất.

Ghi chú: Trường hợp cần thiết, Doanh nghiệp có thể thuê tư vấn độc lập đánh giá giá trị còn lại của tài sản theo các bước nêu trên.

Ví dụ cụ thể: Tài sản cố định (TSCĐ) cấu tạo gồm 04 bộ phận chính:

+ Bộ phận 1 chiếm 10% giá trị của TSCĐ, được đánh giá còn lại 70%;

+ Bộ phận 2 chiếm 20% giá trị của TSCĐ, được đánh giá còn lại 60%;

+ Bộ phận 3 chiếm 30% giá trị của TSCĐ, được đánh giá còn lại 60%;

+ Bộ phận 4 chiếm 40% giá trị của TSCĐ, được đánh giá còn lại 50%,

Khi đó, chất lượng còn lại của các bộ phận là:

+ Bộ phận 1: (10/100) x 70% = 7%

+ Bộ phận 2: (20/100) x 60% = 12%

+ Bộ phận 3: (30/100) x 60% = 18%

+ Bộ phận 4: (40/100) x 50% = 20%

Kết luận tổng hợp tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản cố định là:

7 + 12 + 18 + 20 = 57 (%)

Trên đây là các nội dung liên quan về việc kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải. Trong quá trình thực hiện theo văn bản hướng dẫn này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giao thông vận tải để kịp thời xem xét, điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TC, KHĐT;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Cục thuộc Bộ GTVT;
- Lưu; VT, KHCN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6096/BGTVT-KHCN hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản là phương tiện vận tải, thiết bị chuyên ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89