Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6009/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6009/UBND-ĐT
Về thực hiện quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Ngoại vụ;
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố;
- Công an thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

 

Thời gian vừa qua có một số dự án viện trợ phi Chính phủ tại thành phố triển khai thực hiện chưa đúng thủ tục quy định; Để tăng cường hiệu quả, lợi ích của các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ và đảm bảo đơn vị tiếp nhận thực hiện đúng qui định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận viện trợ phi chính phủ thực hiện đúng qui định tại Điều 19 Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của đơn vị khi tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị nhận viện trợ phải nghiêm chỉnh thực hiện việc trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án trước khi triển khai thực hiện và việc báo cáo định kỳ, kết thúc và đột xuất (nếu có) về tình hình tiếp nhận, thực hiện và tài chính các khoản viện trợ phi chính phủ của đơn vị mình trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và các cơ quan liên quan theo qui định tại Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các chương trình, dự án tiếp nhận, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài cần thiết kéo dài thời gian thực hiện hoặc đơn vị tiếp nhận, đơn vị tài trợ đã thực hiện xong chương trình, dự án đã được phê duyệt (được xem như là chương trình, dự án giai đoạn 1) mà cần thực hiện tiếp giai đoạn 2, đơn vị tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm trình các cơ quan thẩm quyền báo cáo thực hiện, đánh giá hiệu quả chương trình, dự án giai đoạn 1 đính kèm hồ sơ chương trình, dự án được xây dựng theo đúng qui định và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý thực hiện và đánh giá hiệu quả sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổng hợp báo cáo theo qui định tại Công văn số 4224/UB-VX ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

4. Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời và có biện pháp thông tin đầy đủ đến các đơn vị tiếp nhận tài trợ, đơn vị tài trợ thực hiện các qui định nêu trên biết để phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT/MT) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6009/UBND-ĐT ngày 25/09/2008 thực hiện quản lý tiếp nhận chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.193

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185