Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5018/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5018/BTC-HCSN
V/v quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG năm 2011

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Triển khai thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí, nội dung, định mức chi tiêu các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 như sau:

1. Đối với các Dự án thuộc các CTMTQG được phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg mà các dự án này đã được thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010: Nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG của giai đoạn 2006 - 2010; (danh mục các thông tư theo phụ lục đính kèm).

2. Đối với các Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg là các dự án mới (giai đoạn 2006 - 2010 chưa có): Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng nội dung và mức chi quy định hiện hành để triển khai thực hiện dự án. Trường hợp dự án có nội dung và mức chi đặc thù, riêng biệt, đề nghị cơ quan được giao quản lý CTMTQG chủ động đề xuất bằng văn bản nội dung và mức chi gửi về Bộ Tài chính để phối hợp hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương có văn bản báo cáo kịp thời về cơ quan được giao quản lý CTMTQG và Bộ Tài chính để phối hợp xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ I, Vụ PC, KBNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CTMTQG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
(Kèm theo công văn số 5018 BTC/HCSN ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính)

(1) Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT/BTC-BCT ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

(2) Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010; Thông tư liên tịch số 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 sửa đổi bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC;

(3) Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT/BTC-BYT ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010; Thông tư liên tịch số 233/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn quản lý về sử dụng kinh phí thực hiện Đề án kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển giai đoạn 2009 - 2020.

(4) Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT/BTC-BYT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010.

(5) Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT/BTC-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010;

(6) Thông tư Liên tịch số 13/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án và hoạt động của Chương trình MTQG về việc làm đến năm 2010.

(7) Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20/8/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo; Thông tư liên tịch số 44/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 29/3/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH.

(8) Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình MTQG về văn hóa giai đoạn 2006 - 2010.

(9) Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

(10) Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung, mức chi và cơ chế quản lý tài chính đối với dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề thuộc Chương trình MTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010.

(11) Thông tư liên tịch số 57/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 25/6/2008 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy.

(12) Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT/BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn CTMTQG ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015.

(13) Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(14) Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020.

(15) Thông tư liên tịch số 36/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 17/3/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các dự án: Phòng, chống sốt xuất huyết; Phòng, chống bệnh đái tháo đường và Phòng, chống bệnh tăng huyết áp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5018/BTC-HCSN về quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia ngày 19/04/2011 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.156

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189