Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4954/BGTVT-TC xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước (phần kinh phí hành chính sự nghiệp) năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4954/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 28/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4954/BGTVT-TC
V/v xây dựng dự toán chi NSNN (phần kinh phí hành chính sự nghiệp) năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Cục/ Tổng cục chuyên ngành thuộc Bộ GTVT;
- Văn phòng Bộ GTVT; Ban Phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn; Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ, Môi trường, Pháp chế;
- Các Trường đào tạo trực thuộc Bộ GTVT;
- Viện Khoa học công nghệ &PT GTVT; Viện chiến lược & phát triển GTVT;
- Trung tâm công nghệ thông tin;
- Văn phòng y ban ATGT Quốc gia;
- Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam; Công ty TNHH MTV BĐATHH miền Bắc, miền Nam.

 

Đ triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tưóng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (phần kinh phí hành chính, sự nghiệp) năm 2013 gửi Bộ GTVT. Về nội dung, các đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Thông tư 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính (dưới đây gọi tắt là Thông tư 99/2012/TT-BTC); trong đó Bộ GTVT lưu ý và nhn mạnh một s nội dung sau:

I. Đánh giá thc hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012

1. Các đơn vị thực hiện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2012 theo quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông tư 99/2012/TT-BTC. Đi với nhiệm vụ thu ngân sách, các đơn vị cn đánh giá các yếu tố ảnh hưng đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao. Đi với nhiệm vụ chi từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (Đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng hải, hàng không) các đơn vị báo cáo cả 2 chỉ tiêu về giá trị và khối lượng hiện vật thực hiện.

2. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Các đơn vị cần đánh giá kỹ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, và đề xuất các giải pháp tháo g khó khăn nhằm triển khai đạt được yêu cầu đề ra. Giao cho các cơ quan thực hiện tổng hp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cụ thể như sau:

- Chương trình MTQG về y tế: Cục y tế lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi Bộ GTVT.

- Chương trình MTQG v đào tạo, dạy ngh: Vụ T chức cán bộ chủ trì lp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi Vụ Tài chính để tổng hp.

- Chương trình MTQG về ứng phó biến đổi khí hậu và chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Vụ Môi trường chủ trì lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện gửi Vụ Tài chính để tổng hp.

3. Về thực hiện chế độ cải cách tiền lương, các đơn vị cần báo cáo kết quả xét duyệt biên chế, quỹ lương, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo mức tiền lương tối thiểu 1.050.000 đồng/người/tháng, phụ cấp công vụ 25% từ 01/5/2012. Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp tài chính tạo ngun cải cách tiền lương, v.v...

II. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013

1. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, các đơn vị xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 đảm bảo tính tuân thủ pháp luật sát thực và khả thi.

2. Đi với dự toán thu ngân sách nhà nước: Các đơn vị xây dựng dự toán đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo đúng chế độ tài chính hiện hành và các chế độ, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013. Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý xây dựng dự toán thu phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; đi với đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương theo quy định tại Thông tư 14/2012/TT-BTC ngày 7/2/2012 của Bộ Tài chính.

3. Đối với dự toán chi từ ngân sách nhà nước, các đơn vị tính đúng, tính đủ theo chế độ hiện hành để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ được giao. Trong đó Bộ GTVT lưu ý một số nội dung dưới đây:

a. Chi cho công tác quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng hải: Các đơn vị cần thuyết minh sơ sở tính toán đ xác định nhu cầu năm 2013; có biểu tính toán nhu cầu chi tiết cho từng hạng mục công việc. Riêng về chi quản lý bảo trì đường bộ, Tổng cục đường bộ Việt Nam còn thực hiện theo quy định tại Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ.

b. Chi sự nghiệp hành chính: Các đơn vị phải có biểu tính toán riêng về nhu cầu tiền lương và các phụ cấp có liên quan (có thuyết minh cách tính toán, và gửi bản photocopy bảng lương kèm theo). Đối vi nhiệm vụ chi đặc thù (ngoài mức quy định chung), các đơn vị phải có bản thuyết minh và cung cấp tài liệu chứng minh tính đặc thù, có biu tính toán dự toán chi tiết đ thực hiện nhiệm vụ đặc thù đó. Riêng Cục hàng không Việt Nam, thực hiện theo Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Các nhiệm vụ chi không tự chủ: Phải có thuyết minh, kèm theo nội dung chi tiết nhiệm vụ và các văn bản pháp lý khác (nếu có) để thuyết minh tính chất cấp thiết của nhiệm vụ, đề xuất thứ tự ưu tiên được bố trí kinh phí.

c. Các đơn vị sự nghiệp công lập: Các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm v thực hiện nhiệm vụ, t chức bộ máy, biên chế và tài chính giai đoạn 2013-2015 theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó xác định phần chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước năm 2013. Phần kinh phí chi không thường xuyên, phải có thuyết minh, kèm theo nội dung chi tiết nhiệm vụ và các văn bản pháp lý khác (nếu có) để thuyết minh tính chất cấp thiết của nhiệm vụ, đề xuất thứ tự ưu tiên được bố trí kinh phí.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính, các văn bản hướng dẫn hiện hành và các lưu ý nêu trên đ chủ động đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 gửi Bộ GTVT đảm bảo đầy đủ nội dung, mẫu biểu theo quy định; về thời hạn gửi Bộ trước ngày 12/7/2012.

2. Văn phòng y ban ATGT quốc gia, Ban phòng chống lụt bão & TKCN và các Vụ chức năng có liên quan chủ trì đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 gửi Vụ Tài chính trước ngày 15/7/2012 để tổng hợp chung, cụ thể như sau:

- Vụ Pháp chế lập kế hoạch và dự toán về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Ban phòng chống lụt bão & TKCN lập kế hoạch và dự toán về công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão.

- Vụ Môi trường lập kế hoạch và dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; ứng phó biến đi khí hậu; vn sự nghiệp môi trường.

- Vụ Khoa học công nghệ lập kế hoạch và dự toán chi vốn sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

- Vụ Tổ chức cán bộ lập kế hoạch và dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia v đào tạo và dạy ngh.

- Văn phòng y ban an toàn giao thông quốc gia lập kế hoạch và chi nguồn kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3. Vụ Tài chính chủ trì tổng hợp các báo cáo, đề xuất của các đơn vị và tham mưu cho Bộ xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 (phần kinh phí hành chính, sự nghiệp) gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT - TC (Khang).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4954/BGTVT-TC xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước (phần kinh phí hành chính sự nghiệp) năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171