Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4666/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 19/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4666/NHNN-TD
V/v hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi.

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố.

Trước thực trạng dịch tả lợn Châu Phi bùng phát gây thiệt hại cho người chăn nuôi lợn, ngày 21/3/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng kịp thời nắm sát tình hình thiệt hại về vốn vay, chủ động thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại.

Ngày 18/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019. Để kịp thời nắm bắt dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, NHNN yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo NHNN (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) dư nợ cho vay, dư nợ bị thiệt hại và kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại về vốn vay đến hết ngày 20/6/2019 theo mẫu biểu 1, 2 đính kèm. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 25/6/2019. Hình thức gửi báo cáo NHNN qua hòm thư điện tử email: tindung2@sbv.gov.vn. Riêng các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi báo cáo về NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố để tổng hợp, báo cáo NHNN.

2. Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch tả lợn Châu Phi để chỉ đạo các TCTD, các chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD kịp thời thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra; chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019, đặc biệt đối với các cơ sở nuôi giữ, cung cấp con giống phát triển sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

3. Các kỳ báo cáo của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các TCTD sau ngày 25/6/2019 theo mẫu biểu 1, 2 tại Điểm 1 nêu trên được thực hiện định kỳ trước ngày mng 10 hàng tháng, bắt đầu từ 10/7/2019. Báo cáo này thay thế mẫu biểu báo cáo đính kèm Công văn 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Thống đốc NHNN
(để b/cáo);
- PTĐ Đào Minh Tú (để b/cáo);
- Lưu VP, Vụ TDCNKT (3).

SĐT liên hệ: 024.3934.9428 (Gặp Mrs. Trang)

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG CÁC NGÀNH KINH TẾ
Nguyễn Quốc Hùng

 


Tổ chức tín dụng:…………….

Mẫu biểu 1

 

TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ THIỆT HẠI DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

(Đính kèm theo Công văn số ……… ngày …….... của NHNN)

Đơn vị: tỷ đng

STT

Địa bàn/Đối tượng cho vay

Dư nợ

Dư nợ bị thiệt hại

Các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho khách hàng có dư nợ bị thiệt hại

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

Tổng số nợ đã được hỗ trợ kể từ ngày văn bản (thông qua các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,...)

Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư n được miễn giảm lãi vay

Cho vay mới

Khác

 

TNG CỘNG TOÀN QUỐC, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Theo địa bàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tỉnh/Thành phố X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tnh/Thành phố Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Theo đối tượng khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Cho vay ngành chăn nuôi lợn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã/ Liên hip hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu báo cáo tại ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng báo cáo.

 

Người lập biểu
(ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

Người kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

 

Tên NHNN chi nhánh tỉnh/thành phố: ……………

Mẫu biểu 2

 

TÌNH HÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN VÀ THIỆT HẠI DO DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

ính kèm theo Công văn số ……… ngày ……… của NHNN)

Ngày …. tháng …. năm 2019

Đơn vị: tỷ đng

STT

Đối tượng cho vay

Dư nợ

Dư nợ bị thiệt hại

Các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho khách hàng có dư nợ bị thiệt hi

Tổng số

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

Tổng số nợ đã được hỗ trợ kể từ ngày văn bản (thông qua các biện pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay,...)

Dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Dư nợ được miễn giảm lãi vay

Cho vay mới

Khác

1

TCTD A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TCTD B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG, trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Cho vay ngành chăn nuôi ln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hp tác xã/ Liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chủ trang tri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Cá nhân, hộ gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Cho vay sản xuất thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Cho vay sản xuất thuốc thú y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sliệu báo cáo tại ngày làm việc cuối cùng của tháng liền kề trước tháng báo cáo.

 

Người lập biểu
(ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

Người kiểm soát

Thủ trưởng đơn vị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4666/NHNN-TD năm 2019 về hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.601

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250