Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4224/UB-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 22/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4224/UB-VX
Về thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Tài chính
- Sở Ngoại vụ
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.

 

Xét đề nghị của Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 11 tháng 6 năm 2004 về cơ chế phối hợp tiếp nhận, quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ;

Căn cứ Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh ; Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ; Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ; Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý Tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại ; ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện như sau :

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chịu trách nhiệm làm đầu mối và quản lý tổng hợp chung tình hình tiếp nhận, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố theo định kỳ 6 tháng và 1 năm, trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, báo cáo các Bộ Ngành Trung ương để theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Phân công các Sở ngành thành phố có nhiệm vụ phối hợp quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài như sau :

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư :

- Chịu trách nhiệm phối hợp cùng với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị cơ sở xây dựng các chương trình, dự án để vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan đề xuất trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại không phụ thuộc vào quy mô viện trợ. Riêng các khoản viện trợ liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu tư thẩm định, trình ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra tình hình tiếp nhận quản lý thực hiện, chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu phục vụ các cuộc hội nghị, giao ban định kỳ 6 tháng, 1 năm của thành phố để tổng hợp phân tích và đánh giá sử dụng hiệu quả các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố theo định kỳ 6 tháng, năm trình ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương theo quy định ; trình ủy ban nhân dân xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.2. Sở Tài chính :

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý hướng dẫn các đơn vị cơ sở tiếp nhận quản lý, sử dụng các khoản viện trợ theo chương trình dự án và phi dự án.

- Tổng hợp các khoản viện trợ theo chương trình dự án và phi dự án ; tham gia cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung tình hình quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo định kỳ 6 tháng, năm của thành phố, trình ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương theo quy định.

- Thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách các khoản viện trợ theo chương trình dự án và phi dự án theo các quy định hiện hành.

2.3. Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố :

- Chịu trách nhiệm chính trong công tác quan hệ và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên cơ sở các lĩnh vực, định hướng ưu tiên và chính sách đối ngoại chung.

- Tham gia thẩm định (chủ yếu là cung cấp thông tin và nhận xét về các mặt hoạt động của bên tài trợ…) các chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án.

- Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về tình hình vận động viện trợ phi Chính phủ 6 tháng và 1 năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp chung, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố.

2.4. Sở Ngoại vụ thành phố :

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác vận động và tranh thủ viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố trong công tác kêu gọi cứu trợ khẩn cấp đã có địa chỉ cụ thể nêu tại Khoản 2c, Điều 6 của quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

2.5. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố : Chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, phân phối sử dụng các khoản viện trợ khẩn cấp, có địa chỉ cụ thể nêu tại Khoản 2c, Điều 6 của Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các Sở Ngành có liên quan cần báo cáo kịp thời để ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực thành ủy
Thường trực HĐND.TP
TTUB : CT, các PCT
Các Đoàn thể thành phố
- Các Sở Ngành thành phố
UBND các quận- huyện
VPHĐ-UB : CPVP
Các tổ NCTH
- Lưu (VX/LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4224/UB-VX ngày 22/07/2004 thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.311

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!