Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 409/BGDĐT-KHTC xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 409/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Ngữ
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 409/BGDĐT-KHTC
V/v: xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2009

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các trường, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để đảm bảo công tác xử lý ngân sách nhà nước kết thúc niên độ ngân sách năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận tài chính - kế toán phối hợp với các phòng ban có liên quan chủ động rà soát lại các khoản chi tiêu, tạm ứng từ dự toán ngân sách nhà nước được giao và căn cứ vào các quy định tại mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm để xử lý kịp thời.

Đối với số dư dự toán và số dư tạm ứng của các nhiệm vụ chi chưa kịp thực hiện cần thiết phải kéo dài thời gian chi tiếp vào năm 2010 không thuộc diện được chuyển sang năm sau theo chế độ quy định phải xét chuyển số dư, đơn vị phải hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị gồm: văn bản đề nghị, các tài liệu có liên quan, bản xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (bản chính) theo biểu số 02/ĐVDT ban hành theo Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ xét chuyển số dư về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 08/02/2010, để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đúng thời hạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Ngữ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 409/BGDĐT-KHTC xử lý số dư dự toán và số dư tạm ứng ngân sách năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.172
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.243.246