Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3986/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hồ Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 17/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3986/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 681/SXD-QHKT&PTĐT ngày 05/6/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung đô thị thực hiện theo Khoản 4, Điều 5, Thông tư số 20/2019/TT- BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị dựa trên quy mô diện tích được quy hoạch và mật độ dân số dự báo trong ranh giới đồ án quy hoạch.

2. Quy định trình tự lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh căn cứ nhiệm vụ và dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quy định về đấu thầu, chỉ định thầu như quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan để lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; Cục KTXD; Th (4b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3986/BXD-KTXD năm 2020 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


427

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55