Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3814/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3814/UBND-KT
V/v sửa đổi, bổ sung Công văn số 3468/UBND-KT ngày 18/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phan Thiết, ngày 07 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển.

 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 71/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính;

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 3468/UBND-KT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 3, Mục I như sau:

“c) Hồ sơ hỗ trợ:

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên (theo mẫu số 01 đính kèm Công văn này) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển.

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động của tàu cá (đối với tàu từ 20 CV trở lên, còn hiệu lực);

+ Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy sản, còn hiệu lực);

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ;

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 4, Mục I như sau:

“- Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu (theo mẫu số 02 đính kèm Công văn này) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển.

- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ:

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá;

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động của tàu cá (đối với tàu từ 20 CV trở lên, còn hiệu lực);

+ Giấy phép khai thác thủy sản (đối với tàu khai thác thủy sản, còn hiệu lực);

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (đối với tàu từ 90 CV trở lên);

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Đồn Biên phòng về việc chủ tàu có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản (theo mẫu số 3a hoặc 3b đính kèm Công văn này).

* Đối với các lần hỗ trợ về dầu tiếp theo trong năm 2008, hồ sơ hỗ trợ như sau:

- Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển.

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Đồn Biên phòng về việc chủ tàu có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 6, Mục III như sau:

“c) Đối với hỗ trợ về dầu tại khoản 4, Mục I văn bản này, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức xét duyệt và ra quyết định về danh sách và mức hỗ trợ trong năm 2008 theo thời gian như sau:

- Từ nay đến 31 tháng 8 năm 2008: thực hiện hỗ trợ dầu lần 1 năm 2008. Thời gian xác nhận có hoạt động trên biển để hỗ trợ dầu lần 1 như sau:

+ Tàu từ 90 CV trở lên: từ 01/01/2008 đến 31/4/2008.

+ Tàu dưới 90 CV : từ 01/01/2008 đến 30/3/2008.

Mức hỗ trợ lần 1:

+ Tàu từ 90 CV trở lên : 10.000.000 đồng/tàu.

+ Tàu từ 40 CV đến dưới 90 CV : 6.500.000 đồng/tàu.

+ Tàu dưới 40 CV : 4.000.000 đồng/tàu.

- Từ ngày 01 tháng 9 năm 2008 đến ngày 15 tháng 10 năm 2008: thực hiện hỗ trợ dầu lần 2 năm 2008. Thời gian xác nhận có hoạt động trên biển để hỗ trợ dầu lần 2 như sau:

+ Tàu từ 90 CV trở lên: từ 01/5/2008 đến 31/8/2008.

+ Tàu dưới 90 CV : từ 01/4/2008 đến 30/6/2008.

Mức hỗ trợ lần 2 như lần 1.

- Từ ngày 16 tháng 10 năm 2008 đến ngày 30 tháng 11 năm 2008: thực hiện hỗ trợ dầu lần 3 năm 2008. Thời gian xác nhận có hoạt động trên biển để hỗ trợ dầu lần 3 như sau:

+ Tàu từ 90 CV trở lên: từ 01/9/2008 đến 30/11/2008.

+ Tàu dưới 90 CV : từ 01/7/2008 đến 30/9/2008.

Mức hỗ trợ lần 3 như lần 1.

- Từ ngày 01 tháng 12 năm 2008 đến ngày 15 tháng 01 năm 2009: thực hiện hỗ trợ dầu lần 4 năm 2008. Thời gian xác nhận có hoạt động trên biển để hỗ trợ dầu lần 4 là từ 01/10/2008 đến 31/12/2008.

Mức hỗ trợ lần 4 như lần 1.

(Tàu từ 90 CV trở lên đã hỗ trợ đủ 3 lần theo quy định nên không hỗ trợ trong lần 4. Đối với tàu dưới 40 CV gộp lần 5 vào lần 4 để giải quyết chung trong lần 4)

Trường hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định hỗ trợ dầu lần 1 theo mức quy định tại Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục ban hành quyết định hỗ trợ bổ sung về dầu lần 1 để ngư dân được nhận hỗ trợ theo mức hỗ trợ bổ sung.”

4. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 3468/UBND-KT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Để việc hỗ trợ dầu cho ngư dân được thuận lợi, nhanh chóng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vùng biển và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các Đồn Biên phòng xét, cấp giấy xác nhận về việc chủ tàu có tiến hành hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản theo thời gian hướng dẫn như trên thay cho báo cáo chuyến biển của ngư dân.

Đối với các hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ngư dân thực hiện theo các quy định trước đây đã nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày ban hành Công văn này thì vẫn tiếp tục được xem xét, giải quyết; đối với các hồ sơ chưa nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thì hướng dẫn cho chủ tàu thực hiện theo đúng Công văn này.

6. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Tổ công tác 289, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ NN&PTNT (b/c);
 - Bộ Tài chính (b/c);
 - TT. Tỉnh ủy;
 - TT. HĐND tỉnh;
 - Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
 - UBMTTQ tỉnh;
 - Hội Nông dân tỉnh;
 - Đài Phát thanh - Truyển hình BT;
 - Báo Bình Thuận (phổ biến);
- Lưu: VT, TH, KT. Đức (30b).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................

Tôi tên là: ...............................................................................................

Số chứng minh nhân dân:........................Ngày cấp...................Nơi cấp........................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Là chủ tàu có số đăng ký:........................................................................

Công suất máy chính: .............................................................................

Nghề khai thác:.......................................................................................

Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200.... cho chiếc tàu số .......................................

Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: ..........................................................

Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là: ................................................................

Số tiền mua bảo hiểm tai nhạn thuyền viên là ....................................... cho................................... lao động trên tàu

Số tiền đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là..........................

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên năm 200.... với số tiền là: .........................................

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

- Ông (bà)......................... là chủ tàu số ...................... hiện cư trú tại địa phương  và có hoạt động khai thác hải sản (hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

......, ngày .... tháng.... năm......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ DẦU

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn...................................

Tôi tên là: ...............................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...........................Ngày cấp...................Nơi cấp..............

Địa chỉ: ...................................................................................................

Là chủ tàu có số đăng ký:........................................................................

Công suất máy chính: ............................................................................

Nghề khai thác:.......................................................................................

Trong thời gian qua, tàu của tôi đã đánh bắt hải sản (hoặc cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển từ ngày ................... đến ngày ........................

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về dầu đợt ........ năm 2008 với số tiền là: ..............................................

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

- Ông (bà)......................... là chủ tàu số ...................... hiện đang cư trú tại địa phương và có hoạt động khai thác hải sản (hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

......, ngày .... tháng.... năm......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 3a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tàu cá có hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN...................................

XÁC NHẬN:

Tàu cá có số đăng ký:.................................; Công suất:.........................

Họ và tên chủ tàu:...................................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................

Nghề hoạt động trên biển:.......................................................................

Có hoạt động khai thác hải sản (hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển trong thời gian từ ngày ......./....../200... đến ngày ......./....../200...

 

 

..........., ngày .... tháng.... năm 2008

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 3b

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tàu cá có hoạt động khai thác hải sản hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản.

ĐỒN BIÊN PHÒNG ...................................

XÁC NHẬN:

Tàu cá có số đăng ký:.................................; Công suất:.........................

Họ và tên chủ tàu:...................................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................

Nghề hoạt động trên biển:.......................................................................

Có hoạt động khai thác hải sản (hoặc có dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản) trên biển trong thời gian từ ngày ......./....../200... đến ngày ......./....../200...

 

 

............, ngày .... tháng.... năm 2008

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3814/UBND-KT ngày 07/08/2008 sửa đổi Công văn 3468/UBND-KT do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.282

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!