Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3774/BGTVT-KHĐT về xây dựng kế hoạch 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3774/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 27/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3774/BGTVT-KHĐT
V/v Xây dựng KH 2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Vụ; Tổng cục và các Cục;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91, Tổng công ty Ô tô;
- Các Sở GTVT, Ban quản lý dự án;
- Tổng công ty tư vấn TK-GTVT (TEDI), TEDIS;
- Các chủ đầu tư khối Khác (các trường, cơ sở y tế…)

 

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, Bộ giao nhiệm vụ xây dựng KH 2012 theo nội dung cụ thể:

Phần 1. Đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; kết quả thực hiện các Nghị quyết: số 02/NQ-CP ngày 9/1/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch KT-XH & dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh XH. Cụ thể:

- Đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được năm 2011 (bao gồm 6 tháng đầu năm, dự kiến cả năm) so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu KH phát triển KT-XH năm 2011 của nhà nước và so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ Ngành GTVT đã đề ra trong KH 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020;

- Khó khăn, vướng mắc; tồn tại;

- Giải pháp thực hiện KH những tháng cuối năm và cả năm 2011;

(Tất cả các cơ quan đơn vị)

Phần 2. Xây dựng kế hoạch năm 2012

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2011; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế;

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%;

- Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; giảm tỉ trọng đầu tư công, tăng tỉ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước;

- Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung vốn nhà nước để đầu tư đồng bộ các công trình, dự án trọng yếu; ưu tiên đầu tư các công trình dự án lớn quan trọng quốc gia,…

2. Cụ thể từng lĩnh vực:

a) Công tác xây dựng thể chế, chính sách; công tác xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển GTVT (Vụ Pháp chế, Vụ KHĐT, Viện Chiến lược phát triển GTVT);

b) Công tác kế hoạch:

- Kế hoạch vận tải (Vụ vận tải, các Tổng công ty, các Cục chuyên ngành, Tổng cục ĐBVN);

- Kế hoạch sản xuất công nghiệp GTVT (Cục Hàng không, Tập đoàn CN tàu thủy, TCTy CN ô tô, Đường sắt VN);

- Đầu tư XDCB (Vụ KHĐT, Tổng cục ĐBVN, Các Cục quản lý chuyên ngành, các Tổng công ty 91, các Ban QLDA, VEC, các Sở giao thông, TEDI, TEDIS);

c) An toàn giao thông (Vụ vận tải, UBATGT quốc gia, Vụ KCHT, các Cục chuyên ngành);

d) Cải cách hành chính, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (Vụ TCCB, Vụ Tài chính);

e) Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ);

f) Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (Vụ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ);

g) Lĩnh vực hợp tác quốc tế (Vụ HTQT);

h) Lĩnh vực khoa học công nghệ (Vụ KHCN);

i) Bảo vệ môi trường (Vụ Tài nguyên Môi trường);

k) Công tác Thanh tra (Thanh tra Bộ);

l) Công tác quốc phòng và an ninh (Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ)

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt chú trọng nội dung:

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ có trong Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Riêng đầu tư XDCB: Tập trung vốn cho các công trình dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012; những dự án quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa thực sự cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư hoặc có nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện; đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn cho nhóm B 5 năm, nhóm C 3 năm hoàn thành.

- Những giải pháp, kiến nghị để thực hiện KH 2012.

3. Tiến độ: Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ KHĐT) trước ngày 30/6/2011 bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn để tổng hợp trình TTgCP theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ.

(Gửi kèm chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của TTgCP và biểu mẫu XD kế hoạch năm 2012)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, KHĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3774/BGTVT-KHĐT về xây dựng kế hoạch 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178