Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 374/VPCP-KGVX xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 374/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 374/VPCP-KGVX
V/v xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9213/BKH-TCTT ngày 27 tháng 11 năm 2009) về việc xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2011 – 2015, tổng hợp trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 7.

2. Sau khi Quốc hội thông qua danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2011 – 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ quản lý Chương trình MTQG tổ chức thẩm định các Chương trình MTQG, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

3. Trên cơ sở các Chương trình MTQG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ quản lý Chương trình MTQG chủ trì, xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình MTQG gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 374/VPCP-KGVX xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.544
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.80.87