Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3518/BTNMT-BĐKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 23/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3518/BTNMT-BĐKH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020 Hợp phn Biến đổi khí hu thuộc CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương, Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Th thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Công an; Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ v việc xây dựng kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; Văn bản s 4538/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dn xây dựng kế hoạch năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, đa phương nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản nêu trên, đồng thời căn c Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ng phó vi biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh (Chương trình), các Quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020, giao kế hoch vốn năm 2019, kinh phí sự nghip năm 2019 cho các nhiệm vụ, dự án Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình để đánh giá tình hình thực hiện năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án năm 2019

Các Bộ, địa phương đánh giá tng thể việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án từ khi bt đầu triển khai thực hiện đến nay và dự kiến đến hết năm 2019, trong đó nêu các kết quả đạt được, kinh phí đã giải ngân, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

2. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước m 2020

Các Bộ, địa phương căn cứ nhiệm vụ, dự án được giao tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg , lập dự toán chi thực hiện Hợp phn Biến đổi khí hậu, chi tiết theo từng nguồn vốn, từng dự án, ni dung, nhiệm v, kinh phí sự nghiệp, vn đầu tư công, nguồn ngân sách trung ương, nguồn vốn địa phương, nguồn vn nước ngoài (nếu có) theo Mẫu biểu số 11.1Mẫu biểu 11.2 ca Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn bản báo cáo và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện Hợp phần biến đi khí hậu của các Bộ, địa phương đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29 tháng 7 năm 2019 đ tng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Trần Hng Hà (đ báo cáo);
- V
Kế hoạch - Tài chính (để phối hợp);
-
Lưu: VT. VP(TH). BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3518/BTNMT-BĐKH ngày 23/07/2019 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71