Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3068/BTC-HCSN đánh giá triển khai Quyết định 39/2008/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3068/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 08/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3068/BTC-HCSN
V/v đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; nghiên cứu xây dựng, ban hành chính sách tài chính phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trong đó đi sâu đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

1. Việc triển khai xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cho từng loại dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý làm căn cứ đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).

2. Việc triển khai xây dựng và ban hành quy định cụ thể cho Bộ, ngành và địa phương mình (theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).

3. Thực tế triển khai thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ, ngành, địa phương; bao gồm các nội dung:

a) Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (trong đó: (i) những vấn đề về cơ chế, chính sách của Trung ương; (ii) những vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương; (iii) trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị giải pháp cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

b) Về tình hình cụ thể, đề nghị báo cáo một số chỉ tiêu sau:

(1) Số lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định phải đấu thầu, đặt hàng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg. Trong đó:

- Danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg .

- Danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chưa thực hiện đấu thầu, đặt hàng theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ; nguyên nhân của việc chưa thực hiện (cụ thể cho từng dịch vụ); hình thức đã thực hiện thay cho đấu thầu, đặt hàng.

(2) Số lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu, đặt hàng do Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ sung thêm ngoài Danh mục dịch vụ sự nghiệp công được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg (theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg).

c) Các nội dung khác phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương (nếu có).

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung trên; đề nghị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm tổ chức thực hiện; gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 30/3/2012 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Bộ, cơ quan và các địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3068/BTC-HCSN đánh giá triển khai Quyết định 39/2008/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.069
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122