Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 277/KBNN-KSC về triển khai công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Kho bạc nhà nước ban hành

Số hiệu: 277/KBNN-KSC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: kho bạc nhà nước Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/KBNN-KSC
V/v trin khai công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ đảm bảo trin khai nhiệm vụ của năm 2014, đáp ứng kịp thời nhu cu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách và các chđầu tư, Kho bạc Nhà nước đề nghị đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố ch đạo các bộ phận có liên quan nghiên cứu, cập nhật các quy định mới; trin khai thực hiện tt các nhiệm vụ Kim soát chi NSNN, trong đó cn lưu ý một sđiểm như sau:

1. Đi với chi thường xuyên

- Thực hiện kiểm soát chi mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2014, theo đó năm 2014 không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật).

- Thực hiện kiểm soát tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ theo Công văn s1669/BTC-HCSN ngày 07/02/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án KH&CN.

2. Đi với chi đầu tư

2.1. Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư của các dự án khi công mới: Thực hiện kiểm soát chi theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các dự án khởi công mới chỉ đưc thanh toán khi có quyết định đầu tư được phê duyệt trước ngày 31/10/2013.

2.2. Về hồ sơ thanh toán

- Về bảo lãnh tạm ứng: Thực hiện kim soát theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ, hướng dẫn tại Công văn số 1267/BTC-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính, theo đó thì ngoài các quy định hiện hành, khi tạm ứng vốn chủ đầu tư phải gửi đến KBNN bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư). Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được khấu trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu.

Quy định này được thực hiện đối với các hợp đồng xây dựng đã ký kết kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định số 207/2013/NĐ-CP của Chính ph (ngày 01/02/2014).

- Về Văn bn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, tại Điều 2 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD quy định cụ thể về trách nhiệm của ch đầu tư, ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án. Theo đó, người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư có thể ủy quyền cho ban quản lý dự án (trong trường hợp trực tiếp quản lý dự án) hoặc tư vấn quản lý dự án (trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án) thực hiện một hoặc một số các ni dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trừ các nội dung sau: phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình làm cơ sở đu thu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, phê duyệt kết quả đu thu và lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu hoặc phê duyệt kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Như vậy, khi chủ đầu tư phải gửi đến KBNN Văn bn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, KBNN thực hiện kiểm soát theo đúng quy định về thẩm quyền phê duyệt của Luật Đu thu, Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

- Về kiểm soát chi đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ: Việc kiểm soát chi đối với các chương trình, dự án sử dụng ngun vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTài chính quy định về quản lý tài chính đi với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

Đ nghị đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng chức năng và KBNN quận, huyện trực thuộc tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KBNN (để báo cáo);
- Sở Giao dịch KBNN (để thực hiện);
-
Vụ THPC, KTNN, TTr - KBNN;
-
Lưu: VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 277/KBNN-KSC về triển khai công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước năm 2014 do Kho bạc nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227