Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2676/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2017

Số hiệu: 2676/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

04 điều kiện để được mua ô tô công năm 2017

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS về hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe để phục vụ công tác, việc mua mới xe chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức được ban hành;

- Không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển sau khi đã rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương;

- Bộ, ngành, địa phương có xe ô tô dôi dư theo kết quả rà soát, sắp xếp xe đã gửi kết quả về BTC; BCA, BQP đã báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát, sắp xếp lại xe tại các cơ quan, đơn vị theo quy định;

- Nguồn kinh phí mua xe đã được bố trí trong phạm vi dự toán NSNN năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định.

Công văn 2676/BTC-QLCS được ban hành ngày 28/02/2017.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quy định tại tiết a điểm 2 mục I Phần thứ nhất Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1756/VPCP-KTTH ngày 27/02/2017; Bộ Tài chính hướng dẫn về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và việc nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

I. Về việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

1. Mua sắm xe ô tô

1.1. Nguyên tắc chung

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe ô tô để phục vụ công tác. Việc mua sắm mới xe ô tô (bao gồm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu xe ô tô so với tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật;

b) Sau khi rà soát, sắp xếp trong số xe ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển;

c) Bộ, ngành và địa phương có xe ô tô dôi dư theo kết quả rà soát, sắp xếp xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã gửi báo cáo kết quả xử lý xe ô tô dôi dư về Bộ Tài chính theo quy định; Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, sắp xếp lại xe ô tô tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại điểm b mục 2 Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Nguồn kinh phí mua xe: Đã được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

1.2. Tiêu chuẩn, định mức và mức giá mua xe ô tô

a) Xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh:

Tiêu chuẩn, mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung:

Định mức, mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Thủ tướng Chính phủ về định mức, mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, xe phục vụ công tác chung của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

c) Xe ô tô chuyên dùng:

Định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính; định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp; giá mua xe ô tô chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành theo thẩm quyền sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

1.3. Việc mua sắm xe ô tô đối với chương trình/dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài:

a) Đi với các chương trình/dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại

Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững yêu cầu: Nợ công chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Do vậy, không sử dụng vốn vay nưc ngoài trong khuôn khổ các chương trình/dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đi với Dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Các cơ quan, đơn vị, ban quản lý dự án có nhu cầu trang bị phương tiện đi lại, xe ô tô cn xây dựng phương án trang bị xe ô tô, phương tiện đi lại, phương án sử dụng, đối tượng sử dụng, nguồn kinh phí và khả năng bố trí kinh phí vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, báo cáo cơ quan chủ quản để lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, mua sắm, tiếp nhận chương trình/dự án/khoản viện trợ phi dự án.

1.4. Về phương thức mua sắm xe ô tô: Tạm thi chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với xe ô tô trong năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1756/VPCP-KTTH ngày 27/02/2017 của Văn phòng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện mua sắm xe ô tô theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Việc mua sắm tài sản nhà nước khác:

Thực hiện mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các Bộ, ngành và địa phương chưa ban hành đề nghị khẩn trương ban hành tiêu chuẩn định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính và Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính để có căn cứ thực hiện việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc nhà nước

a) Các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, triệt để tiết kiệm, hiệu quả.

Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Kho bạc nhà nước chỉ đạo Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm tài sản nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn này.

II. Về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật v quản lý, sử dụng tài sản công, Chỉ thị s 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và hướng dn tại Công văn s 17731/BTC-QLCS ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính; trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính; chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý rà soát, thực hiện thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật có liên quan để nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo quy định, gửi lấy ý kiến của cơ quan tài chính về định mức diện tích trụ sở làm việc trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc.

3. Hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại nhà, đất, phương án di dời theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua sắp xếp; xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm. Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật.

4. Khẩn trương hoàn thành việc công bố danh mục mua sắm tập trung và tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hồ sơ thanh toán đối với mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của các Bộ, ngành, địa phương: Thực hiện theo quy định chung về mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước, đồng thời phải có thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm tài sản đã ký với nhà thầu (trong trường hợp mua theo phương thức ký thỏa thuận khung) hoặc hợp đồng mua sắm tài sản đã ký vi nhà thầu cung cấp tài sản (trong trường hợp mua sắm theo phương thức ký hợp đồng trực tiếp).

5. Thường xuyên thực hiện rà soát đối với các tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản được xác lập sở hữu nhà nước, tài sản dự án khi dự án kết thúc để xử lý kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nghĩa vụ tài chính đất đai, tài nguyên của t chức, cá nhân khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, tránh thất thoát.

6. Tăng cường áp dụng phương thức đấu giá trong giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, xử lý tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản dự án, tài sản xác lập sở hữu nhà nước và các tài sản khác có quyết định bán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán đấu giá hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ bán tài sản chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ KTTH);
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2676/BTC-QLCS
Re. Providing guidance on purchase of assets financed by the 2017 state budget funds and improvement of effective use of financial resources in management and operation of public assets.

Hanoi, February 28, 2017

 

To:

- Ministries, Ministry-level authorities and other central-level bodies;
- People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces.

 

With the aim of implementing the regulations laid down in subparagraph a paragraph 2 section I of the Part I of the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 1, 2017 on main measures to governance and administration of implementation of the socio-economic development plan and the 2017 state budget, and complying with the Prime Minister’s directives given in the Official Dispatch No. 1756/VPCP-KTTH dated February 27, 2017, the Ministry of Finance hereby provides guidance on purchase of assets financed by the 2017 state budget funds and improvement of effective use of financial resources in management and operation of public assets, specifically including the followings:

I. Purchase of assets financed from the 2017 state budget

1. Purchase of motor vehicles

1.1. General principles

Entities and authorities shall be advised to apply the system for allocated lump-sum spending on use of Government-owned or -leased motor vehicles for business purposes. Entities or authorities shall be allowed to purchase motor vehicles (including those used for official purposes, general business purposes and special purposes) only if:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) after completion of the inventory checking and redistribution of available motor vehicles within the remit of Ministries, sectoral departments and local authorities, it is determined that there is none of motor vehicles appropriate to be assigned for business purposes;

c) Ministries, sectoral departments and local authorities of which excessive motor vehicles are determined after completion of the inventory checking and redistribution of motor vehicles under the Prime Minister’s Decision No. 32/2015/QD-TTg dated August 4, 2015 have sent a report on the result of treatment of these excessive motor vehicles to the Ministry of Finance in accordance with applicable laws and regulations; the Ministry of Public Security or the Ministry of National Defense has submitted a report to the Prime Minister on the result of inventory checking and redistribution of motor vehicles used at their affiliated entities or authorities in accordance with regulations laid down in point b section 2 of the Prime Minister’s Order No. 31/CT-TTg dated November 2, 2016.

d) Allocated payments for purchase of motor vehicles have been defined in the 2017 state budget appropriation and funding sources allowed for use in accordance with applicable laws and regulations.

1.2. Specified standards, norms and prices of purchased motor vehicles

a) Motor vehicles used for official purposes:

Standards and prices of purchased motor vehicles used for persons holding offices at entities or authorities shall be subject to regulations laid down in the Prime Minister’s Decision No. 32/2015/QD-TTg dated August 4, 2015 and the Prime Minister's regulations on standards and norms of motor vehicles used for business purposes by entities or authorities affiliated to the Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security and overseas Vietnamese representative missions.

b) Motor vehicles used for general business purposes:

Norms and prices of purchased motor vehicles used for general business purposes by entities or authorities shall be subject to regulations laid down in the Prime Minister’s Decision No. 32/2015/QD-TTg dated August 4, 2015 and the Prime Minister's regulations on standards and norms of motor vehicles used for regulatory management purposes by entities or authorities affiliated to the Ministry of National Defense, the Ministry of Public Security, and for general business purposes by overseas Vietnamese representative missions.

c) Motor vehicles used for special purposes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3. Purchase of motor vehicles used in programs/projects financed by foreign funding sources:

a) Programs/projects financed by ODA funds, preferential borrowed funds and commercial borrowed funds

The Resolution No. 07-NQ/TW dated November 18, 2016 of the Politburo on guidelines and approaches to restructuring of the state budget and management of public debts as a manner of assurance that the national financial system is safe and sustainable stipulates that public loans serve investment and development purposes only, but not current spending purposes. Therefore, foreign loans that fall within the scope of programs/projects financed by ODA, preferential and commercial borrowed funds shall not be used for purchases of motor vehicles.

The reciprocal capital (as a part of the investing capital) of projects financed by overseas loans which serves the purpose of purchase of motor vehicles must conform to stipulated standards or norms and fall within the investment outlay approved by competent authorities.

b) Projects financed by foreign non-refundable grant aid

Entities or project management units in need of transport equipment or motor vehicles shall draw up the plan for purchase and use of motor vehicles or transport equipment which specifies users, funding sources and capability of paying expenses for operation, maintenance and repair thereof, and send a report on the plan to their host institutions to consult with the Ministry of Finance before submitting the plan to competent authorities for approval of their policies on investment in, purchase and acquisition of program/project/non-project grant aid.

1.4. Method for purchase of motor vehicles: The centralized bulk purchase of motor vehicles intended to be commenced in 2017 shall be subject to temporary suspension under the command of the Prime Minister as stipulated by the Official Dispatch No. 1756/VPCP-KTTH of the Government Office dated February 27, 2017. Ministries, sectoral departments or local authorities shall purchase motor vehicles in the manner specified in applicable laws and regulations on bidding.

2. Purchase of other public assets:

Purchase of these assets must conform to stipulated standards, norms or plans and budget projections approved by competent authorities. Ministries, sectoral departments and local authorities that have not yet issued the standards and norms of dedicated machinery or equipment (classified by type or quantity) assigned to entities or units under their management shall be obliged to introduce these standards and norms in accordance with the Prime Minister’s Decision No. 58/2015/QD-TTg dated November 17, 2015, the Circular No. 19/2016/TT-BTC dated February 1, 2016 of the Ministry of Finance and the Official Dispatch No. 15318/BTC-QLCS dated October 28, 2016 of the Ministry of Finance as the basis for their purchases of dedicated machinery and equipment for their business purposes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Ministries, sectoral departments and local authorities shall command that their subordinate entities or divisions must comply with applicable standards, norms or regulations for, and ensure cost effectiveness and efficiency in, their purchases of assets.

Procedures and documentation requirements for purchases of public asset purchases shall be subject to applicable laws and regulations on bidding. Purchased assets must be entered into accounting records, reported, managed or used in accordance with applicable laws and regulations on management and utilization of public assets.

Ministers, Heads of central-level bodies, Presidents of People’s Committees of centrally-governed cities and provinces shall make any purchase decisions within their jurisdiction and shall be held liable for these decisions.

b) The State Treasury shall command State Treasuries at all administrative levels to take control of state budget spending on purchase of public assets in accordance with applicable laws, the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 1, 2017 and instructions given in this document.

II. Enhancement of effective and efficient utilization of financial resources in management and operation of public assets

The Ministry of Finance shall request Ministries, Ministry-level bodies, Government affiliations and other central-level organs, People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, state-owned Corporations and General Companies to strictly and effectively implement applicable laws and regulations on management and operation of public assets, the Prime Minister’s Order No. 31/CT-TTg dated November 2, 2016 on strengthened administration and promotion of effective utilization of public assets and instructions given in the Official Dispatch No. 17731/BTC-QLCS dated December 14, 2016, with particular attention paid to the following tasks:

1. Promptly accomplish valuation of assets managed under the authority of public entities according to the system for allocating funds to enterprises as prescribed by the Government's Decree No. 04/2016/ND-CP dated January 6, 2016 and the Circular No. 23/2016/TT-BTC dated February 16, 2016 of the Ministry of Finance; command entities under their delegated authority to manage, check, and collect all revenues generated from use of public assets in violation of applicable laws and regulations on management and utilization of public assets and other relevant legislation, and to pay such revenues to the state budget.

2. Intensify management of work offices and workplaces in accordance with the Prime Minister’s Order No. 27/CT-TTg dated August 25, 2014; take strict control of standards and norms applied to use of work offices in accordance with applicable laws, consult with financial institutions about norms of work offices before obtaining competent authorities’ approval of design of work office construction, improvement, refurbishment or alteration projects.

3. Accomplish approval of the plan for real property asset redistribution and the plan for relocation in accordance with laws and regulations; speed up the progress of execution of the plan for redistribution and treatment of state-owned real property assets which has been approved by competent authorities; eradicate violations or problems that may arise through such redistribution process; impose appropriate sanctions on violating organizations or individuals. Take charge of management and use of revenues generated from land and house redistribution activities referred to in the Prime Minister's Decision No. 09/2007/QD-TTg in accordance with applicable laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Conduct regular audit and inspection of their assigned public assets, established assets held under state ownership, project-associated assets acquired after project termination in order to take any timely actions and ensure public awareness and transparency; promote proper inspections or audits and ensure that financial obligations arising from use of hired or allocated state-owned land and exercise of delegated right to extract state-owned natural resources should be discharged in a sound and correct manner, prevent and avoid any losses.

6. Stimulate application of the auctioning method for allocation and leasing of state-owned land and delegation of right to extract state-owned natural resources, treat state-owned real property assets available for use at state-controlled entities or organizations or state enterprises, treat state-owned assets available for use at other entities, project-associated assets, established assets held under state ownership and other state-owned assets of which the decision on sale has been made. Entities or organizations whose assets are auctioned or entities in charge of selling assets shall be responsible for overseeing the entire asset auctioning process to ensure public awareness, transparency and compliance with laws.

In the course of implementation, if there is any difficulty likely to arise, the Ministry of Finance should be informed in a timely manner to obtain its advice to deal with such difficulty./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Chi

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2676/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước ngày 28/02/2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.531

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!