Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2400/BGDĐT-ĐANN về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2400/BGDĐT-ĐANN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 05/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2400/BGDĐT-ĐANN
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án NNQG 2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ ban hành “Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về chất vấn và trả lời chất vấn tại kì học thứ 2;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” (sau đây gọi là Đề án), cụ thể như sau :

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án

a) Xây dựng, hoàn thiện và triển khai chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy và học ngoại ngữ cho các cấp học và trình độ đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế.

c) Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

d) Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

e) Đẩy mạnh công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ.

Nội dung chi tiết các nhiệm vụ nêu trên, xem Phụ lục I.

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án phân bổ kinh phí của Đề án năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh triển khai xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai nhiệm vụ đối với Đề án như sau:

a) Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 theo mẫu đính kèm (Phụ lục II).

b) Đối với các định mức chi và nội dung chi làm cơ sở xây dựng kế hoạch: Đề nghị tham khảo Công văn số 564/BGDĐT-KHTC ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung chi, định mức chi kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2016 để lập dự toán thực hiện nhiệm vụ năm 2017 (Phụ lục III).

Kế hoạch và dự toán thực hiện nhiệm vụ của Đề án năm 2017 (bản cứng và bản điện tử) đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020) trước ngày 10/6/2017 theo địa chỉ: Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 số 18/30 Tạ Quảng Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.36231614. Email: dean2020@moet.edu.vn./.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp và chỉ đạo);
- Vụ KHTC, BQL Đề án NNQG 2020 (để tổng hợp);
- Lưu: VT, ĐANN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017 ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020 TẠI BỘ NGÀNH, ĐẠI HỌC QUỐC GIA VÀ CƠ QUAN LIÊN QUAN
(Kèm theo công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 6 năm 2017)

1. Triển khai chương trình ngoại ngữ cho các trình độ đào tạo khác nhau

a) Đối với giáo dục đại học:

- Đối với trường không chuyên ngoại ngữ: Xây dựng, hoàn thiện các chương trình ngoại ngữ gắn với chuyên ngành; Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 3 đối với sinh viên tốt nghiệp;

- Đối với trường đại học chuyên ngoại ngữ và trường có đào tạo ngành ngoại ngữ: Xây dựng, hoàn thiện chương trình ngoại ngữ gắn với chuẩn đầu ra; Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 5 đối với sinh viên tốt nghiệp.

b) Đối với giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ gắn với nghề nghiệp;

- Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 2 đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp và Bậc 3 đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng.

2. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

- Xây dựng và hoàn thiện các công cụ chuẩn hoá đánh giá năng lực ngoại ngữ, ưu tiên các công cụ hỗ trợ thi trên máy tính và thi trực tuyến;

- Xây dựng và phát triển ngân hàng ngữ liệu, đề thi và câu hỏi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ;

- Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ;

- Triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên đảm bảo chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

3. Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và học ngoại ngữ năm học 2017 -2018;

- Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

4. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.

5. Đẩy mạnh xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

- Phát triển và nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục;

- Xây dựng và phát triển môi trường học tập ngoại ngữ, ưu tiên các hoạt động theo định hướng nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu công việc và hỗ trợ kết nối việc làm.

 

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017 TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020
(Kèm theo công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 6 năm 2017)

1. Triển khai chương trình ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo

a) Đối với giáo dục phổ thông:

- Tiếp tục triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện: Đối với các địa phương đã triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm các năm trước, thực hiện rà soát, đánh giá việc tổ chức thí điểm và xây dựng kế hoạch mở rộng triển khai chương trình này trên địa bàn phụ trách; Đối với các địa phương chưa triển khai, xây dựng kế hoạch triển khai chính thức chương trình này từ năm học 2017 - 2018 tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện;

- Các chương trình ngoại ngữ khác thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với giáo dục đại học:

- Đối với trường không chuyên ngoại ngữ: Xây dựng, hoàn thiện các chương trình ngoại ngữ gắn với chuyên ngành; Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 3 đối với sinh viên tốt nghiệp;

- Đối với trường đại học chuyên ngoại ngữ và trường có đào tạo ngành ngoại ngữ: Xây dựng, hoàn thiện chương trình ngoại ngữ gắn với chuẩn đầu ra; Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 5 đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, Bậc 4 đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng;

- Đối với trường có đào tạo ngành sư phạm ngoại ngữ: Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo sư phạm ngoại ngữ gắn với chuẩn đầu ra; Xây dựng và áp dụng lộ trình chuẩn đầu ra về năng lực sư phạm và năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 5 đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, Bậc 4 đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng.

c) Đối với giáo dục nghề nghiệp:

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ gắn với nghề nghiệp;

- Xây dựng và điều chỉnh lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ đạt Bậc 2 đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp và Bậc 3 đối với sinh viên tốt nghiệp cao đẳng.

2. Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đủ về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai dạy và học ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo năm học 2017 - 2018, ưu tiên tuyển dụng giáo viên tiếng Anh tiểu học;

- Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ các cấp học và trình độ đào tạo, ưu tiên bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học.

3. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ

Hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên các cơ sở giáo dục triển khai Chương trình tiếng Anh 10 năm và các khu vực đặc biệt khó khăn và khó khăn.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ

- Phát triển và nhân rộng các mô hình xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục;

- Xây dựng và phát triển môi trường học tập ngoại ngữ, ưu tiên các hoạt động theo định hướng nghề nghiệp, phục vụ nhu cầu công việc và hỗ trợ kết nối việc làm.

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020
(Kèm theo công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 6 năm 2017)

ĐƠN VỊ……

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020”

I. Căn cứ lập kế hoạch

II. Mục tiêu chung

III. Nhiệm vụ

Trình bày chi tiết từng nhiệm vụ cụ thể theo cấu trúc sau :

1. Nhiệm vụ……..

- Mục tiêu

- Nội dung

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

- Thời gian thực hiện

- Sản phẩm dự kiến

- Kinh phí thực hiện

2. Nhiệm vụ……..

- Mục tiêu

- Nội dung

- Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

- Thời gian thực hiện

- Sản phẩm dự kiến

- Kinh phí thực hiện

3. Nhiệm vụ………

IV. Kinh phí

- Nguồn kinh phí

- Tổng kinh phí

V. Các đề xuất, kiến nghị

 

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐỀ ÁN DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020
(Kèm theo công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05 tháng 6 năm 2017)

ĐƠN VỊ……….

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008 - 2020”

STT

TÊN NHIỆM VỤ

MỤC TIÊU

NỘI DUNG THC HIỆN

THỜI GIAN THC HIỆN

SN PHM (Dự kiến)

KINH PHÍ THỰC HIN

GHI CHÚ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập Dự toán
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2400/BGDĐT-ĐANN về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91