Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2192/UBND-KT thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2192/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 28/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2192/UBND-KT
V/v: thực hiện Thông tư số 16/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và NQ/02-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 22/CTr-UBND ngày 29/01/2013 và ngày 08/02/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

Để thực hiện hiệu quả Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1/ Đối với Cục Thuế:

- Tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Thông tư đến từng cán bộ, công chức thuế. Tổ chức xây dựng chương trình, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung quy định tại Nghị quyết, Thông tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2013 của cơ quan thuế các cấp, là căn cứ, cơ sở và điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2013:

- Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, Thông tư một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức để Người nộp thuế hiểu được ý nghĩa, vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn nhằm giúp cho Người nộp thuế ổn định, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, nhất là chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; hướng dẫn, xử lý miễn, giảm, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định của Pháp luật thuế, Công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho Người nộp thuế khi thực hiện các giao dịch với Cơ quan thuế.

- Tăng cường công tác quản lý thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình quản lý thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý nợ, tăng cường các biện pháp đôn đốc nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, đôn đốc kịp thời các khoản thuế được gia hạn đến hạn phải nộp vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng theo trình tự, thủ tục quy định .

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng rà soát các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ về nộp tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng trong thời gian tối đa 24 thang kể từ ngày có thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế. Trên cơ sở rà soát và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, xây dựng một số tiêu chí, quy trình hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố; tiếp nhận, thẩm định trình UBND Thành phố xem xét, quyết định giãn nộp tiền sử dụng đất cho từng dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện giảm 50% tiền thuê đất năm 2013, năm 2014 đối với các tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất, báo cáo UBND Thành phố. Tiếp nhận, thẩm định trình UBND Thành phố xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giảm 50% tiền thuê đất nam 2013, năm 2014 đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị quyết, Thông tư nêu trên.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế; Nghiên cứu, rút ngắn thời gian, cải cách thủ tục hành chính thuế trong tiếp nhận, kê khai, nộp thuế nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

2/ Đối với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường: - Về gia hạn tiền sử dụng đất: Sở Tài chính, Sở xây dựng phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong công tác xây dựng một số tiêu chí, quy trình hướng dẫn triển khai thực hiện báo cáo UBND Thành phố; xem xét và có ý kiến tham gia trong việc giải quyết đối với các hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Về giảm tiền thuê đất: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế trong công tác xây dựng quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện giảm tiền thuê đất; xem xét và có ý kiến tham gia trong việc giải quyết đối với các hồ sơ giảm tiền thuê đất theo đúng trình tự; thủ tục quy định để Cục Thuế trình UBND Thành phố phê duyệt.

3/ Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, đồng thời phối hợp tốt với Cục Thuế trong công tác cấp mã số và quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP.

4/ Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Kinh tế đô thị, Báo Hà Nội mới, Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố:

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để tuyên truyền chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động để người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước để toàn thể nhân dân ủng hộ, hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế:

5/ Đối với UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo cơ quan thông tin truyền thông tại địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu đãi của Nhà nước về giảm tiền thuê đất đến từng hộ gia đình, cá nhân.

- Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan ban, ngành thuộc quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thực hiện chính sách ưu đãi của Nhà nước về giảm tiền thuê đất.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cấp chính quyền và đơn vị liên quan thuộc Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung tại văn bản này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2192/UBND-KT thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.914

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144