Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2165/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2165/VPCP-KGVX
V/v kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 709/BVHTTDL-VHCS ngày 09 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 3210/BTC-HCSN ngày 16 tháng 03 năm 2010) về kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cùng Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ rà soát, thống nhất lại kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010; trước ngày 06 tháng 4 năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, trong đó có dự toán kinh phí cụ thể. Lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 3210/BTC-HCSN ngày 16 tháng 03 năm 2010 về các khoản dự toán (26,427 tỷ đồng) là không thuộc nội dung tổ chức Lễ hội này và về việc phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể phải gắn với nội dung sử dụng kinh phí.

2. Đồng ý việc Bộ Tài chính tạm cấp ngay một phần kinh phí cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ để kịp chuẩn bị cho việc tổ chức Lễ hội. Hoạt động nào chưa có kịch bản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì việc tạm ứng phải được hai Bộ thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết và khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2165/VPCP-KGVX về kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ngày 02/04/2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.805

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14