Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2068/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2068/LĐTBXH-KHTC
V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và doanh nghiệp thuộc Bộ.

Theo Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-LĐTBXH ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch nêu trên, đảm bảo nội dung, tiến độ; báo cáo định kỳ về Bộ. Tuy nhiên, đến nay đã gần hết tháng 5 nhưng nhiều đơn vị vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện cải cách tài chính công quý I (danh sách kèm theo) về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính).

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, tiến độ thời gian thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách tài chính công năm 2019 chi tiết “Mục V. Cải cách tài chính công” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ-LĐTBXH nêu trên, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách tài chính công để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tài chính công theo kế hoạch năm 2019; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, tài sản gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao.

2. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ:

2.1. Nội dung báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục V Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1862 nêu trên.

2.2. Thời hạn báo cáo

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công quý trước ngày 05 tháng cuối cùng của quý.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm trước ngày 05 tháng 6.

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải cách tài chính năm trước ngày 05 tháng 12.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) đảm bảo thời gian nêu trên để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ tr
ưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp thực hiện);
- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG QUÝ I

(Ban hành kèm theo Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC ngày 28/5/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên đơn vị

1

Cục Quản lý lao động ngoài nước

2

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

3

Cục An toàn lao động

4

Trung tâm hun luyện vệ sinh an toàn lao động

5

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

6

Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp

7

Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

8

Ban Quản lý các dự án giáo dục nghề nghiệp vốn ODA

9

Trường Cao Đẳng Kỹ nghệ II

10

Trường Cao đng nghề Kỹ thuật công nghệ

11

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

12

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

13

Cục Người có công

Văn phòng Cục người có công

14

Trung tâm điều dưỡng thương binh và NCC Long Đất

15

Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm Sơn

16

Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

17

Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang

18

Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

19

Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

20

Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung

21

Văn phòng Bộ

22

Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh

23

Nhà khách người có công

24

Cục Việc làm

25

Trung tâm quốc gia về dịch vụ Việc làm

26

Cục Bảo trợ xã hội

27

Cục Trẻ em

28

Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông

29

Thanh tra Bộ

30

Tạp chí Gia đình và Trẻ em

31

Báo Lao động - Xã hội

32

Tạp chí Lao động - Xã hội

33

Trung tâm Lao động ngoài nước

34

Trường Đại học Lao động - Xã hội

35

Cơ sở Sơn Tây Trực thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội

36

Cơ sở II Trực thuộc Trường Đại học Lao động - Xã hội

37

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động - xã hội

38

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

39

Trường Đi hc Sư phạm Kỹ thuật Vinh

40

Bnh vin Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội

41

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng

42

Bnh vin Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

43

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh

44

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh

45

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ

46

Viện Khoa học Lao động Xã hội

47

Trung tâm Thông tin

48

Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

49

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

50

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

51

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

52

Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật

53

Cục Quan hệ lao động và tiền lương

54

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trực thuộc Cục Quan hệ lao động và tiền lương

55

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ

56

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực I

57

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

58

Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III

59

Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

60

Văn Phòng Ủy ban quốc gia về người cao tuổi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC năm 2019 về đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.200.4