Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1947/UBND-PCNC về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1947/UBND-PCNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1947/UBND-PCNC
V/v thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Lãnh đạo các Tổng Công ty, Ban Quản lý và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

 

Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản và thu nhập, Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ; Qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị và số liệu tổng hợp của Thanh tra thành phố cho thấy trong thời gian qua các sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các Tổng Công ty, các Ban Quản lý và Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu.

Đến nay, qua tổng hợp của Thanh tra thành phố, đã có 94/94 cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2008, cụ thể như sau: Tổng số cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập (lần đầu hoặc bổ sung) là 3.260; số cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 3.260 (trong đó có 3.243 đơn vị đã thực hiện xong, đạt tỷ lệ 99,47%). Tổng số người phải kê khai lần đầu trong năm là 23.253 người, đã kê khai 23.015 người, đạt tỷ lệ 98,97%. Tổng số người phải kê khai bổ sung trong năm là 15.559 người, đã kê khai là 15.323 người, đạt tỷ lệ 98,48%.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra thành phố thì đến nay còn 05 cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 (gồm: Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Cơ khí - Giao thông Vận tải Sài Gòn, Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, Công ty Dệt may Gia Định); 17 cơ quan, đơn vị đã triển khai kê khai nhưng đến nay vẫn chưa nộp lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 với 470 người gồm 234 người thuộc diện kê khai lần đầu và 236 người thuộc diện kê khai bổ sung (kèm danh sách); Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa nắm chắc và hiểu đúng việc kê khai lần đầu và kê khai bổ sung (kê khai lần 2); Việc lưu trữ, chuyển giao hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng (chưa bàn giao kịp thời bản kê khai tài sản cho đơn vị mới khi cán bộ, công chức chuyển công tác…); Việc giao nộp và quản lý lưu trữ hồ sơ kê khai của đối tượng thuộc diện cấp ủy quản lý chưa đúng theo quy định... Tính đến nay, chỉ có 23 đơn vị nộp bản sao kê khai của đối tượng thuộc diện Thành ủy quản lý về Thanh tra thành phố. Riêng cấp quận, huyện hầu hết chưa thực hiện nộp bản kê khai (bản sao) của đối tượng thuộc diện quận, huyện ủy quản lý về Thanh tra quận, huyện theo như quy định.

Ngoài ra, mặc dù Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có ý kiến phê bình các cơ quan, đơn vị trong việc chậm báo cáo kê khai tài sản thu nhập, nhưng một số sở, ngành; quận, huyện vẫn chưa nghiêm túc chấp hành, dẫn đến công tác tổng hợp, báo cáo của Thanh tra thành phố gặp nhiều khó khăn, bị động và thiếu chính xác.

Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thành phố; Lãnh đạo các Tổng Công ty, Ban Quản lý và các Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, nghiên cứu kỹ và thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập, việc báo cáo kết quả kê khai và việc quản lý, giao nộp hồ sơ kê khai theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP , Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định 37/2007/NĐ-CP và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.

- Các sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện thống nhất giao cho cơ quan Thanh tra (các đơn vị không có cơ quan thanh tra thì giao cho cơ quan nội vụ hoặc tổ chức) làm đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

2. Đối với 05 cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành việc kê khai tài sản thu nhập năm 2008 và 17 đơn vị (với 470 người) đã triển khai kê khai nhưng đến nay vẫn chưa nộp lại bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 gồm 234 người thuộc diện kê khai lần đầu và 236 người thuộc diện kê khai bổ sung (theo danh sách đính kèm), phải nghiêm túc kiểm điểm và cần khẩn trương hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Thanh tra thành phố) chậm nhất ngày 29 tháng 5 năm 2009 phải thực hiện xong.

3. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tổ chức tập huấn và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ cho các cán bộ trực tiếp làm công tác kê khai tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, chậm nhất trong tháng 6 năm 2009 thực hiện xong.

4. Giao Thanh tra thành phố làm đầu mối đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị chấp hành không nghiêm túc chỉ đạo nêu trên về Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (kèm danh sách);
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ; Thanh tra CP;
- TT/TU; TT/HĐND.TP; TT/UBND.TP;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Sở Nội vụ (02b, Ban TĐ-KT);
- TT BCĐ thành phố về
 phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra thành phố;
- VPUB: CVP, PVP/PC; P.PC-NC;
- Lưu: VT, (PC-Tg) MH.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI KÊ KHAI ĐẾN NAY VẪN CHƯA NỘP LẠI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2008

(Ban hành kèm theo Văn bản số 1947 /UBND-PCNC ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Người

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Kê khai Lần đầu

Kê khai

Bổ sung

1.

Ủy ban nhân dân quận 4

7

15

2.

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

6

6

3.

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi

42

57

4.

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

11

4

5.

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

14

74

6.

Cục Hải quan thành phố

1

1

7.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn

32

-

8.

Công an thành phố

116

-

9.

Sở Tư pháp

4

-

10.

Quỹ Phát triển Đô thị

1

-

11.

Ủy ban nhân dân quận 9

-

15

12.

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

-

33

13.

Sở Tài chính

-

8

14.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc

-

9

15.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-

4

16.

Tổng Công ty Cơ khí - Giao thông Vận tải Sài Gòn

-

6

17.

Tổng Công ty Lisin

-

4

Tổng cộng:

234

236

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1947/UBND-PCNC về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.113
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66