Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn cho dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1869/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 07/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/TTg-KTTH
V/v tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 13812/BTC-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2012), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8492/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2012) về việc tạm ứng vốn thanh toán cho các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc tạm ứng vốn cho các dự án đầu tư thực hiện theo quy định của Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Tài chính quyết định cho tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng nhưng phải đảm bảo khi kết thúc năm 2012 tổng số tạm ứng không vượt quá khối lượng thực hiện và kế hoạch vốn được giao năm 2012 của dự án. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, NC, KGVX, ĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1869/TTg-KTTH tạm ứng vốn cho dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.657

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.33.158