Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1731/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1731/BKHCN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 05/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1731/BKHCN-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng "Kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2008"

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 733/CT-TTg ngày 12/6/2007 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, ngày 28/6/2007 Bộ Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc (Công văn số 1638/BKHCN-VP).

Nay, căn cứ Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15/6/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, Bộ KH&CN hướng dẫn việc tổng hợp, xây dựng báo cáo chung "Kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008" với những nội dung và yêu cầu dưới đây:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007:

Căn cứ kết quả đánh giá, phân tích cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 theo hướng dẫn tại công văn số 1638/BKHCN-VP ngày 28/6/2007, các đơn vị đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 2007 làm căn cứ xây dựng dự toán NSNN năm 2008 theo một số nội dung chủ yếu sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NSNN NĂM 2007:

Căn cứ kết quả thu 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thu năm 2007 trên cơ sở thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước đã được giao; trong đó tập trung phân tích một số vấn đề chủ yếu sau:

- Kết quả ước thực hiện thu NSNN năm 2007 so với nhiệm vụ thu được giao (tổng số thu, số nộp NSNN, số được để lại chi theo chế độ);

- Đánh giá, phân tích những nhân tố ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện thu năm 2007.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NSNN NĂM 2007:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên;

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thực hiện quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ theo chức năng được giao;

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước; cấp Bộ, cấp cơ sở được giao;

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010, thực hiện chương trình Nông thôn miền núi;

- Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương;

- Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005); thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005);

- Đánh giá tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Báo cáo tình hình xử lý, giải quyết những tồn tại, sai phạm đã được các cơ quan tài chính cấp trên, cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị.

III. ĐỀ XUẤT VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ THU, CHI NSNN:

Các đơn vị chủ động đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung về chính sách, chế độ thu, chi NSNN, khuyến nghị công tác hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chi NSNN đề Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

B. CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 VÀ GIAI ĐOẠN 2008 -2010:

Căn cứ nội dung kế hoạch năm 2008 theo hướng dẫn tại công văn số 1638/BKHCN-VP ngày 28/6/2007, các đơn vị tổ chức xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và thời kỳ 2008 – 2010 (có phân ra từng năm) theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính số 64/2007/TT-BTC ngày 15/6/2006 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Những nguyên tắc để xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2008 gồm:

1. Dự toán NSNN năm 2008 được xây dựng chặt chẽ và chi tiết đối với từng đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách kèm theo thuyết minh rõ ràng, chi tiết về dự toán thu, chi của từng đơn vị trên cơ sở chế độ, định mức chi tiêu, căn cứ nhiệm vụ được giao, tập trung bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng chủ yếu, quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ không lập phương án phân bổ dự toán cho những nhiệm vụ chi mà các đơn vị khi xây dựng dự toán không bố trí và thuyết minh đầy đủ kinh phí theo chế độ quy định.

2. Dự toán thu NSNN phải xây dựng tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao, tăng hơn mức thu ước thực hiện của năm 2007.

3. Dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2008 được xây dựng tuân theo các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, căn cứ vào đánh giá ước thực hiện năm 2007; nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và nhiệm vụ cụ thể của năm 2008.

3.1 Bố trí trong dự toán chi đầu tư phát triển năm 2008 để đảm bảo đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA, bảo đảm vốn cho các công trình, dự án đang thực hiện dở dang theo tiến độ thực hiện (đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, các dự án, công trình xây dựng cơ bản dở dang sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm); Chỉ đưa vào dự toán năm 2008 các công trình, dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư XDCB theo quy định và được duyệt trước tháng 10/2007.

3.2 Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 về dự toán chi quản lý hành chính Nhà nước và chi sự nghiệp, các đơn vị phải gắn với việc thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan nhà nước, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập phải gắn với việc thực hiện Nghị định số 43/206/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư liên tịch Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

3.3 Đối với các nhiệm vụ chi chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và các nhiệm vụ chi quan trọng khác, các đơn vị lập dự toán chi ngân sách theo quy định hiện hành và thuyết minh đầy đủ các căn cứ tính toán.

3.4 Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thực hiện lập dự toán đầy đủ theo đúng trình tự, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, các Nghị định của Chính phủ về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó lập chi tiết vốn ODA, vốn đối ứng cho từng chương trình, dự án, theo tính chất nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện.

3.5 Bố trí ngân sách và huy động các nguồn tài chính khác theo quy định để thực hiện cải cách tiền lương.

3.6 Biểu mẫu lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2008 và thời kỳ 2008 – 2010: Các đơn vị lập, tổng hợp và báo cáo dự toán NSNN năm 2008 theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính số 64/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 (Danh mục các biểu mẫu kèm theo).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1638/BKHCN-VP ngày 28/6/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2008 và hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2008 và giai đoạn 2008 - 2010 tại công văn này, các đơn vị tổng hợp và xây dựng thành một báo cáo chung "Kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2008" thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, tổng hợp "Kế hoạch hoạt động và dự toán năm 2008" của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I trước ngày 17/7/2007 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.

Báo cáo "Kế hoạch hoạt động và dự toán NSNN năm 2008" của các đơn vị trực thuộc bao gồm các phần như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện dự toán năm 2007;

- Kế hoạch hoạt động năm 2008;

- Các mẫu biểu lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2008 và thời kỳ 2008 – 2010 hướng dẫn tại công văn này kèm theo thuyết minh chi tiết theo các mẫu biểu tổng hợp kế hoạch hoạt động hướng dẫn tại công văn số 1638/BKHCN-VP ngày 28/6/2007.

2. Vụ Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, tổng hợp chung về Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2007; xem xét dự toán do các đơn vị trực thuộc lập, tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008 trình Lãnh đạo Bộ trước ngày 19/7/2007 và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ ký, gửi Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 20/7/2007.

3. Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007; tổng hợp danh mục và thuyết minh chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa - xây dựng nhỏ, các dự án sử dụng nguồn đầu tư phát triển năm 2008 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Vụ Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007; tổng hợp danh mục và thuyết minh chi tiết các nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm 2008 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

5. Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, thực hiện cải cách tiền lương, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị quản lý hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2007 (Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 43/206/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005); tổng hợp dự toán và thuyết minh chi tiết nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí đào tạo năm 2008 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

6. Thủ trưởng các đơn vị phải tập trung chỉ đạo các khâu trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm đảm bảo việc phân bổ ngân sách đúng mục tiêu, đúng chế độ, đúng đối tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách phải chặt chẽ, có chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, tránh đề xảy ra thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán năm 2008 nói trên, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ (mỗi nơi 02 bản), Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế (mỗi nơi 01 bản) trước ngày 17/7/2007 để phối hợp xử lý, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ và gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tiến độ quy định.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2008

1. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 – Phụ lục số 2

Biểu số 01

Tổng hợp dự toán thu chi NSNN năm 2008

Biểu số 02

Dự toán thu, chi NSNN năm 2008

Biểu số 03

Tổng hợp dự toán thu, chi NSNN năm 2008

(Lập chi tiết theo Mục lục ngân sách)

Biểu số 04

Dự toán thu, chi NSNN năm 2008

(Dùng cho đơn vị hành chính có thu)

Biểu số 05

Dự toán thu, chi NSNN năm 2008

(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính)

Biểu số 07

Tổng hợp thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng năm 2008

Biểu số 08

Dự toán chi bằng ngoại tệ năm 2008

Biểu số 09

Dự toán chi đầu tư năm 2008

Biểu số 12

Cơ sở tính chi sự nghiệp kinh tế năm 2008

Biểu số 13

Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm 2008

Biểu số 14

Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2008

Biểu số 20

Cơ sở tính chi quản lý Nhà nước năm 2008

Biểu số 21

Báo cáo biên chế – tiền lương năm 2008

 

2. Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007

Biểu số 2

Dự kiến nhiệm vụ thu, chi NSNN 5 năm 2006 - 2010

Biểu số 4

Dự kiến nguồn lực đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực 5 năm 2006 - 2010

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1731/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hoạt động và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66