Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1540/TCT-KTNB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 12/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Thuế yêu cầu triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Ngày 12/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1540/TCT-KTNB về triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

Theo đó, để tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chủ trương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; kiến nghị của Thành viên Ban Chỉ đạo; các văn bản cụ thể hóa sau các phiên họp, cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương, các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Cán sự đảng, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

- Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, không dám làm trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ theo thẩm quyền; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với công tác giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, đặc biệt đối với những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm cử công chức và tạo điều kiện để công chức tham gia thực hiện giám định, định giá kịp thời, khách quan, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu và quy định của pháp luật.

Trường hợp thủ trưởng đơn vị, công chức thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu đùn đẩy, kéo dài trong thực hiện giám định, định giá thì phải xem xét, kỷ luật theo quy định.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp cùng cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền theo quy định.

Xem chi tiết tại Công văn 1540/TCT-KTNB ban hành ngày 12/4/2024.

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1540/TCT-KTNB
V/v triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Triển khai công văn số 1935-CV/BCSĐ ngày 20/3/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính v/v thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo; để tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, chủ trương, cơ chế chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; kiến nghị của Thành viên Ban Chỉ đạo; các văn bản cụ thể hóa sau các phiên họp, cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương, các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế) thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Cán sự đảng, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo); các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ (Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 06/12/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ tại Bộ Tài chính, công văn số 5756/TCT-TCCB ngày 18/12/2023 về thực hiện quy định kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ ...); các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 88/QĐ-BTC ngày 16/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ; Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ ngày 15/01/2024 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024; Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế về ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024...)

2. Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, không dám làm trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành kiểm tra, thanh tra công vụ theo thẩm quyền; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với công tác giám định, định giá tài sản theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, đặc biệt đối với những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm cử công chức và tạo điều kiện để công chức tham gia thực hiện giám định, định giá kịp thời, khách quan, đảm bảo thời gian theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu và quy định của pháp luật. Trường hợp thủ trưởng đơn vị, công chức thiếu trách nhiệm, có dấu hiệu đùn đẩy, kéo dài trong thực hiện giám định, định giá thì phải xem xét, kỷ luật theo quy định.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp cùng cấp ủy, tổ chức Đảng chịu trách nhiệm trước Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để biết);
- Văn phòng Đảng ủy - Công đoàn (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/04/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


898

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!