Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12250/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12250/BTC-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Toan Chí Nghiêm
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12250/BTC-KHTC
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các dự án thuộc Bộ Tài chính

Ngày 20/12/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các dự án thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, đối với công tác báo cáo kê khai tài sản phục vụ công tác quản lý dự án, Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch - Tài chính) hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Các đơn vị thực hiện dự án, các Ban Quản lý dự án rà soát phân loại tài sản phục vụ công tác quản lý dự án theo mẫu biểu kê khai quy định tại khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Báo cáo kê khai phải ghi đúng và đầy đủ thông tin theo mẫu quy định. Cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai tài sản nhà nước được phép từ chối và yêu cầu báo cáo lại nếu phát hiện báo cáo kê khai không ghi đúng và đầy đủ nội dung. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện dự án, các Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu tài sản dự án đã báo cáo kê khai.

2. Trình tự báo cáo kê khai lần đầu:

- Đối với các dự án thuộc Bộ quản lý: các đơn vị thực hiện dự án, các Ban Quản lý dự án căn cứ quy định tại Điều 13, 14, 15 của Thông tư số 198/2014/TT-BTC, lập 03 bản báo cáo kê khai tài sản gửi cơ quan chủ quản xác nhận và gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính 01 bản trước ngày 15/9/2014 để nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; 01 bản lưu tại cơ quan chủ quản; 01 bản lưu tại đơn vị.

- Đối với các dự án thuộc cấp Tổng cục quản lý: các đơn vị thực hiện dự án, các Ban Quản lý dự án căn cứ quy định tại Điều 13, 14, 15 của Thông tư số 198/2014/TT-BTC, lập 04 bản báo cáo kê khai tài sản gửi cơ quan chủ quản xác nhận và gửi về Vụ Tài vụ - Quản trị 01 bản để làm căn cứ nhập dữ liệu tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước; 01 bản do cơ quan chủ quản lưu; 01 bản lưu tại đơn vị và 01 bản gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính để báo cáo.

3. Trình tự báo cáo kê khai bổ sung: Khi thay đổi thông tin về tài sản hoặc xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu thì các đơn vị, Ban Quản lý dự án lập báo cáo kê khai bổ sung theo mẫu quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 gửi cơ quan tiếp nhận và báo cáo kê khai theo trình tự quy định nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quản lý, sử dụng và xử lý tài sản dự án theo quy định tại Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính; Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính; Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Toan Chí Nghiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12250/BTC-KHTC năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149