Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1210/UBND-VX về kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1210/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 24/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1210/UBND-VX
Về kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính;
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố.

 

Xét đề nghị của Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 51/CV-TBPN ngày 16 tháng 02 năm 2009 về nguồn kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1727/STC-HCSN ngày 03 tháng 3 năm 2009;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết như sau:

1. Về nguồn kinh phí:

- Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu được giao quyền tự chủ tài chính và các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, trong phạm vi nguồn kinh phí được giao khoán có trách nhiệm bố trí kinh phí hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố: được bố trí trong dự toán kinh phí ngoài khoán hàng năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận - huyện, phường - xã: được bố trí kinh phí ngoài khoán, cân đối trong dự toán ngân sách quận huyện hàng năm.

2. Về mức chi bồi dưỡng kiêm nhiệm cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ:

- Đối với cơ quan, đơn vị đã được giao tự chủ tài chính: giao Thủ trưởng đơn vị quyết định thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận - huyện, phường - xã: chấp thuận mức chi bồi dưỡng kiêm nhiệm: 100.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 9294/STC-HCSN ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Sở Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Các Sở ngành thành phố;
- UBND các quận huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu:VT, (VX-LC) H.

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1210/UBND-VX về kinh phí hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65