Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4267/BQP-TM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Tân Cương
Ngày ban hành: 06/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NVQS năm 2024: Ưu tiên trình độ đại học, nhập ngũ từ 25 đến 27/2/2024

Ngày 06/11/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Công văn 4267/BQP-TM về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Ưu tiên công dân trình độ đại học tham gia NVQS năm 2024, nhập ngũ từ 25 đến 27/02/2024

Theo Công văn 4267/BQP-TM, Bộ Quốc phòng có một số chỉ đạo đối với địa phương giao nhận quân như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của Nhân dân đối với công tác tuyển quân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS và các quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ;

- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quy trình tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; đảm bảo đúng địa bàn, đủ chỉ tiêu, chất lượng, thời gian giao nhận quân.

- Chỉ đạo phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện bình cử, đề cử từ các thôn, xóm, tổ dân phố đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có chất lượng tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả.

- Tiến hành sơ tuyển, xét duyệt ở cấp xã chặt chẽ, đúng quy định; chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo đến từng thôn về:

+  Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định;

+ Chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ.

+ Chú ý về độ tuổi gọi nhập ngũ phải đủ 18 tuổi tính đến ngày giao nhận quân; hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân.

Bên cạnh đó, theo Công văn 4267/BQP-TM thời gian giao nhận quân trong đợt NVQS năm 2024 là từ ngày 25/02/2024 đến hết ngày 27/02/2024.

Xem chi tiết tại Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023.

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4267/BQP-TM
V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015; Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2024; theo đó, năm 2024 tiến hành tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) 01 đợt; thời gian giao nhận quân trong 03 ngày, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 02 năm 2024 (từ ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Để triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2024 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng tốt, đúng Luật NVQS năm 2015 và các văn bản pháp luật hiện hành, trên cơ sở kết quả tổng kết 08 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 gắn với kết quả tuyển quân năm 2023, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương và yêu cầu các đơn vị quân đội thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; văn bản quy định về xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NVQS tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Đối với các địa phương giao quân

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự giám sát của Nhân dân đối với công tác tuyển quân; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS và các quy định về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; có kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện quy trình tuyển quân chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; đảm bảo đúng địa bàn, đủ chỉ tiêu, chất lượng, thời gian giao nhận quân.

b) Kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp, Hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện đúng thành phần, số lượng; phân công, gắn trách nhiệm từng thành viên Hội đồng với chất lượng tuyển quân; đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư y tế; cử cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao tham gia khám tuyển.

c) Chỉ đạo phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện bình cử, đề cử từ các thôn, xóm, tổ dân phố đề xuất công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có chất lượng tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả. Tiến hành sơ tuyển, xét duyệt ở cấp xã chặt chẽ, đúng quy định; chỉ đạo niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo đến từng thôn về: Chỉ tiêu tuyển quân huyện giao cho xã; điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân; trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân trong diện gọi nhập ngũ; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ; kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội, con em vùng đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ. Tiếp tục thực hiện tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, chú ý về độ tuổi gọi nhập ngũ phải đủ 18 tuổi tính đến ngày giao nhận quân; hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân cho địa phương gắn với địa bàn động viên đến cấp huyện. Tạo điều kiện giúp các đơn vị được quy định thâm nhập “ba gặp, bốn biết” và các đơn vị được giao tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ thực hiện đúng quy định.

c) Làm tốt công tác bảo đảm cho công dân nhập ngũ; xác lập, cập nhật bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ, đảm bảo chặt chẽ và chất lượng; đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chuẩn bị mọi mặt chu đáo, tổ chức Lễ Giao nhận quân trang trọng, an toàn, tiết kiệm và phòng chống, dịch bệnh; trường hợp địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm, kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng xem xét theo quy định tại Điều 33 Luật NVQS năm 2015. Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và gia đình có công dân nhập ngũ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân trong quá trình phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới, thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có).

d) Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với mọi tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật về thực hiện NVQS hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân, không để xảy ra tình trạng đơn thư kiến nghị, khiếu nại vượt cấp.

3. Đối với các đơn vị nhận quân

a) Chủ động xây dựng kế hoạch đón nhận chiến sĩ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương giao quân đảm bảo tuyển, nhận quân đúng địa bàn, đủ số lượng, chất lượng, đúng tiêu chuẩn quy định; cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm và được bồi dưỡng, tập huấn kỹ trước khi về địa phương tuyển quân; đơn vị được giao tuyển nhận công dân nữ, chủ động hiệp đồng với các địa phương thực hiện đúng quy định chung và quy định cụ thể tại khoản 4 Văn bản này. Sau Lễ Giao nhận quân, tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối; tổ chức đón nhận và đảm bảo tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần và công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu có) cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

b) Tiến hành phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp và kịp thời thông báo với địa phương giao quân những trường hợp phải bù đổi (nếu có).

c) Chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới (nhất là những đơn vị mới thành lập, tổ chức lại theo Kế hoạch 1228/KH-BQP ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo), chú trọng biên chế đủ khung huấn luyện, bảo đảm vũ khí, trang bị đồng bộ, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập theo đúng quy định tại Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Tổng Tham mưu trưởng về việc tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới.

d) Tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho bộ đội, rà soát, phát hiện, động viên những chiến sĩ mới trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm; hình, chữ dán, phun, vẽ... tự tẩy xóa (trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm sẽ không được xem xét tuyển chọn, đào tạo sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... phục vụ lâu dài trong Quân đội); thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật Quân đội và thực hiện nền nếp chính quy theo quy định.

e) Những đơn vị có chỉ tiêu tuyển nhận quân nhưng không đủ điều kiện tuyển nhận, huấn luyện chiến sĩ mới được Bộ giao đơn vị khác huấn luyện giúp phải thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị tuyển nhận, huấn luyện giúp để nắm tình hình tư tưởng, kỷ luật, kịp thời giải quyết mọi vướng mắc phát sinh và thực hiện quản lý quân số theo đúng quy định.

4. Về tuyển chọn và gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2024

Ngoài điều kiện, tiêu chuẩn chung như đối với tuyển chọn và gọi công dân nam nhập ngũ, đối với công dân nữ phải có đơn tình nguyện vào phục vụ trong Quân đội, được đại diện gia đình và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận và đáp ứng một số điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

a) Về tuổi đời: Từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học thì độ tuổi đến hết 27 tuổi; chưa lập gia đình, chưa có con.

b) Sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng; riêng chiều cao lấy từ 1,60m trở lên, ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh.

c) Trình độ chuyên môn kỹ thuật: Đã tốt nghiệp đào tạo trung cấp trở lên; ưu tiên những công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của Quân đội. Trường hợp có năng khiếu thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

d) Các đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ nhập ngũ được tuyển (tuyển lẻ) tại các địa phương trên toàn quốc và được tính vào chỉ tiêu tuyển quân năm 2024 của địa phương, đơn vị; phối hợp và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (đối với các đơn vị phía Bắc), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (đối với các đơn vị phía Nam) để huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian, an toàn tuyệt đối.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với địa phương tổ chức tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chất lượng công dân nữ nhập ngũ của đơn vị.

5. Thực hiện chế độ báo cáo

5.1. Báo cáo trước, trong thời gian giao nhận quân (Báo cáo nhanh về Bộ Quốc phòng qua Cục Quân lực/Bộ Tổng Tham mưu). Cụ thể:

a) Đối với các quân khu và địa phương giao quân

- Các quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội báo cáo: Lịch giao nhận quân của các địa phương (ghi rõ ngày, giờ, địa điểm, quân số dự kiến giao nhận quân của từng huyện, tỉnh) trước ngày 20 tháng 01 năm 2024; chất lượng sơ bộ sau khi chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, gồm: Tổng số chính thức, dự phòng; chất lượng chính trị; trình độ tiểu học; trình độ trung học cơ sở; trình độ trung học phổ thông; trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp trở lên; sức khỏe: Loại 1, 2, 3.

- Trước 10 giờ 00 hằng ngày giao nhận quân, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương (các quận, huyện đối với Thành phố Hà Nội) báo cáo kết quả giao quân về các quân khu và BTL Thủ đô Hà Nội để tổng hợp báo cáo nhanh kết quả giao quân về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực).

b) Đối với các đơn vị nhận quân

Trước 15 giờ 00 hằng ngày nhận quân, các quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo nhanh kết quả nhận quân trong ngày về Bộ Quốc phòng.

5.2. Cuối đợt giao nhận quân, các địa phương, đơn vị tổng hợp báo cáo về Bộ Quốc phòng theo quy định.

5.3. Báo cáo chất lượng giao nhận quân: Các đơn vị nhận quân theo đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo bằng văn bản kèm số liệu theo mẫu quy định trước ngày 20 tháng 3 năm 2024 (sau khi phúc tra tiêu chuẩn chiến chiến sĩ mới).

6. Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp các cơ quan, theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024.

Nhận được văn bản này, đề nghị các địa phương và yêu cầu các đơn vị quân đội quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện; quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh kịp thời phản ánh, đề xuất báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BQP (để báo cáo);
- Các đồng chí Lãnh đạo BQP;
- BTL Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ CHQS các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- C11, C12, C13, C34, C37, C41, C51,
C55, C56; C64, C68;
- Vụ Pháp chế/BQP.
- Lưu: VT, NCTH. M220.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.033

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!