Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1959/BTP-HCTP áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1959/BTP-HCTP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 30/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1959/BTP-HCTP
V/v áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật LLTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Công an;
- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Ngày 27 tháng 5 năm 2010, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang hoàn thiện để trình Chính phủ dự thảo Đề án “Thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” đồng thời chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin lý lịch tư pháp.

Trong khi Nghị định và các văn bản hướng dẫn chưa được ban hành, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung sau đây:

1. Những vấn đề đã được Luật Lý lịch tư pháp quy định rõ, không giao Chính phủ quy định chi tiết thì áp dụng trực tiếp các quy định của Luật. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp. Trường hợp Luật Lý lịch tư pháp quy định thông tin được gửi cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, thì các cơ quan, tổ chức gửi cho Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp). Việc tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp tại Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) và các Sở Tư pháp được thực hiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp.

2. Việc phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2010) để cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Lý lịch tư pháp và các biểu mẫu lý lịch tư pháp được tiếp tục áp dụng theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 08 tháng 02 năm 1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực pháp luật.

Riêng việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan, tiếp tục được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Văn phòng Chính phủ cho đến khi Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực pháp luật.

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về việc áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan thông báo cho Bộ Tư pháp để có biện pháp giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Nh­ư trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ trư­ởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- L­ưu: VT, Vụ HCTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1959/BTP-HCTP áp dụng quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.106
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77