Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 966/CV-NHNN1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 08/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 966/CV-NHNN1

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 966/CV-NHNN1 NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ KINH DOANH CÔNG TRÁI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Kính gửi: Tổng giám đốc (giám đốc) các tổ chức tín dụng Nhà nước,tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân,tổ chức tín dụng hợp tác, tổ chức tín dụng liên doanh.

Ngày 24 tháng 9 năm 1999, Bộ Tài chính có Thông tư số 115/1999/TT-BTC, "Hướng dẫn việc kinh doanh mua, bán công trái giữa các tổ chức được phép kinh doanh công trái với tổ chức, cá nhân", theo đó các tổ chức tín dụng (TCTD ) là pháp nhân Việt Nam hoạt động theo Luật các TCTD được phép kinh doanh mua công trái.

Để việc kinh doanh mua, bán công trái của các Tổ chức tín dụng được thuận lợi, đảm bảo an toàn trong hoạt động, NHNN hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm như sau:

1- Các TCTD được phép kinh doanh công trái theo quy định tại Thông tư 115/1999/TT-BTC gồm: Tổ chức tín dụng Nhà nước, Tổ chức tín dụng cổ phần Nhà nước và nhân dân, Tổ chức tín dụng hợp tác, Tổ chức tín dụng liên doanh.

2- Trường hợp TCTD dùng nguồn vốn ngắn hạn để mua công trái và giữ không bán ra trong thời gian từ 12 tháng trở lên thì nguồn vốn này được coi là sử dụng để cho vay trung và dài hạn và phải tuân theo quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn tại Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25 tháng 8 năm 1999 của Thống đốc NHNN "V/v ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng".

3- Các TCTD thực hiện kinh doanh công trái phải mở sổ sách theo dõi riêng hoạt động này và định kỳ hàng tháng (vào ngày 05 hàng tháng) báo cáo về NHNN (thông qua Vụ Các Ngân hàng và Thanh tra Ngân hàng) các nội dung sau:

- Tổng giá trị công trái mua trong tháng; số luỹ kế, trong đó:

+ Theo giá mua thực tế,

+ Theo mệnh giá công trái.

- Tổng giá trị công trái bán trong tháng, số luỹ kế, trong đó:

+ Theo giá bán thực tế

+ Theo mệnh giá công trái.

- Tổng giá trị công trái đang giữ, trong đó:

+ Giữ dưới 12 tháng:

Theo giá mua thực tế,

Theo mệnh giá công trái

+ Giữ trên 12 tháng:

Theo giá mua thực tế,

Theo mệnh giá công trái

4- Các TCTD thực hiện việc hạch toán, mở sổ kế toán theo dõi nghiệp vụ kinh doanh công trái trên tài khoản 115 "Đầu tư vào tín phiếu NHNN và chứng khoán Chính phủ", cụ thể theo dõi trên tài khoản cấp IV: tài khoản 1154: đầu tư vào Trái phiếu Kho bạc trong hệ thống tài khoản của các TCTD ban hành kèm theo Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25/12/1998 của Thống NHNN "V/v ban hành Hệ thống tài khoản kế toán của các TCTD";

5- Các TCTD kinh doanh công trái có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo Thông tư số 115/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính;

6- Các TCTD kinh doanh công trái có nghĩa vụ chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan tài chính, Thanh tra Ngân hàng trong việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ này;

7- Các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh về NHNN đề có biện pháp xử lý kịp thời.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 966/CV-NHNN1
Guiding the implementation of the Government bonds trading by Credit Institutions

Hanoi, 8 October, 1999

 

To:

 

On the 24 September, 1999, the Ministry of Finance issued the Circular No. 115/1999/TT-BTC "providing the guidance on the buy, sale of Government bonds between credit institutions which are permitted to trade in bonds and organisations, individuals", under which credit institutions being Vietnamese entities, operating in accordance with the Law on credit institutions shall be permitted to engage in the buy and sale of Government bonds.

To facilitate the business of buy and sale of Government bonds by credit institutions and to ensure the prudence in their activities, the State Bank provides detailed guidance as follows:

1. Credit institutions permitted to trade in Government bonds in accordance with provisions of the Circular No, 115/1999/TT-BTC shall include: The State credit institutions, the joint-stock credit institutions of the State and the people, the cooperative credit institutions, the joint-venture credit institutions.

2. In the event credit institutions use the short-term funds to invest in the Government bond and hold them for a period of 12 months and more, the short-term funds used for this purpose shall be considered as being used for a medium and long-term loan and shall be subject to the respective provision on the use of short-term funds to finance medium and long-term loans as provided for in the Decision No. 297/199/QD-NHNN5 dated 25 August, 1999 of the Governor on the issuance of "the Regulation of the prudential ratios in the activities of credit institutions".

3. Credit institutions trading in Government bonds shall have to open book to account separately for this activity and submit monthly report (on the 5th day of each month) to the State Bank (through the Bank and Non-Bank Credit Institutions Department and the Inspection Department) on the following items:

- The total value of Government bonds acquired during the month (the accrued value), of which:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ the face value.

- The total value of Government bonds disposed during the month (the accrued value), of which:

+ At the acquisition value;

+ At the face value.

- The total value of Government bonds being held, of which:

+ Under 12 months:

At the acquisition value;

At the face value.

+ More than 12 months:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the face value.

4. Credit institutions shall perform the accounting, open accounting book to monitor the Government bonds business in the account No. 115 "Investment in the State Bank bills and Government securities", specifically in the sub-account level 4: the account No. 1154: "Investment in the treasury bonds" of the System of Accounts of the Credit Institutions issued in conjunction with the Decision No. 435/1998/QD-NHNN21 dated 25 December, 1998 by the Governor of the State Bank.

5. Credit institutions trading in Government bonds shall be obliged to pay income tax in accordance with the Circular No. 115/1999/TT-BTC of the Ministry of Finance;

6. Credit institutions trading in Government bonds shall be obliged to comply with the supervision, control of the Finance agency, the State Bank Inspectorate in the implementation of this business.

7. Any difficulty arising during the process of the implementation, shall be reported to the State Bank for timely solution.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kinh doanh công trái của các tổ chức tín dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228