Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9389/VPCP-CN năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9389/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tăng cường quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ

Đây là nội dung trọng tâm của Công văn 9389/VPCP-CN do Văn phòng chính phủ ban hành về việc tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ.

Theo đó, trả lời báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương về tình hình sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và các vấn đề thủy điện khu vực miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Công Thương hướng dẫn việc tăng cường biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

- Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường:

+ Chủ trì, phối hợp tổ chức nghiên cứu, đánh giá điều kiện khí hậu làm cơ sở rà soát kế hoạch phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế.

+ Nghiên cứu, xây dựng bản đồ tỷ lệ lớn về lũ quét và sạt lở đất; tăng cường dự báo bão, lũ; rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đã được phê duyệt,…

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Rà soát, hoàn thiện các quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng.

+ Rà soát hiện trạng hệ thống hành lang thoát lũ phía hạ du các đập thủy lợi - thủy điện, bổ sung và hoàn chỉnh "Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trên lưu vực sông" theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018.

Xem chi tiết tại Công văn 9389/VPCP-CN ban hành ngày 09/11/2020.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9389/VPCP-CN
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về báo cáo và kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 96/BC-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2020 về tình hình sạt lở tại khu vực Dự án thủy điện Rào Trăng 3 thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các vấn đề liên quan đến thủy điện tại khu vực miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên về việc tăng cường các biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án thủy điện nhỏ trên phạm vi toàn quốc.

Giao Bộ Công Thương theo thẩm quyền được pháp luật quy định về quy hoạch thủy điện nhỏ hướng dẫn cụ thể nội dung này, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có các dự án thủy điện, gắn với phát triển bền vững và an toàn, bảo vệ môi trường.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương khẩn trương tổ chức nghiên cứu đánh giá những biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay làm cơ sở để rà soát các chiến lược, kế hoạch trong phòng, chống thiên tai và phát triển kinh tế.

b) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng các bản đồ tỷ lệ lớn về lũ quét và sạt lở đất đá để làm cơ sở trong đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng về kinh tế - xã hội.

c) Tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo các hiện tượng thời tiết như bão, lũ đảm bảo tính chính xác và kịp thời; xây dựng hệ thống viễn thông, quan trắc, giám sát, cảnh báo, dự báo nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, hạn chế rủi ro do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra, đặc biệt là khu vực miền Trung.

d) Rà soát nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thủy điện đã được phê duyệt để thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá theo quy định, trường hợp các dự án chưa đưa vào vận hành nếu có tác động tiêu cực lớn đối với môi trường - xã hội thì yêu cầu nghiên cứu đánh giá lại và có phương án điều chỉnh phù hợp, nếu không sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi lại theo đúng quy định.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng thay thế đối với các công trình/dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng trồng rừng đảm bảo cân bằng sinh thái và khả năng tự điều tiết nguồn nước trên lưu vực.

b) Rà soát hiện trạng hệ thống hành lang thoát lũ phía hạ du các đập thủy lợi - thủy điện, bổ sung và hoàn chỉnh “Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa trên lưu vực sông” theo thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước nhằm đảm bảo xác định chính xác được phạm vi ngập lụt, độ sâu ngập lụt và thời gian ngập lụt hạ du các hồ chứa thủy lợi - thủy điện, đảm bảo công tác ứng phó với tình huống thiên tai khẩn cấp trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TP;
- UBQL vốn nhà nước tại Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, NC, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2), nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9389/VPCP-CN năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thủy điện nhỏ và một số vấn đề liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144