Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 780/BKHCN-PC về việc danh mục các đề án cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2006 sang năm 2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 780/BKHCN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Lê Đình Tiến
Ngày ban hành: 05/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 780/BKHCN-PC
V/v: Danh mục các đề án cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2006 sang năm 2007.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: ……………………………

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi đơn vị Danh mục các đề án cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2006 sang năm 2007 do đơn vị chủ trì soạn thảo, đề nghị đơn vị:

1. Tổ chức triển khai soạn thảo các đề án theo đúng quy định của Quy chế soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 812/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 6/5/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Soạn thảo và trình duyệt các đề án được giao đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

3. Các báo cáo công tác tuần, tháng, sơ kết giữa năm và tổng kết năm của đơn vị phải có mục về tiến độ và đánh giá kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện nhiệm vụ soạn thảo các đề án được giao và gửi về Văn phòng, đồng gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b /c)
- Các đơn vị (để thực hiện)
- Lưu PC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN CHUYỂN TIẾP CẤP BỘ TỪ NĂM 2006 SANG NĂM 2007
(Phê duyệt tại Quyết định số: 780 /QĐ-BKHCN  ngày 05 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Các đề án chính thức trình (gồm 29 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 2

 

 

 

 

1

Thông tư liên tịch BKHCN – BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thời gian làm việc, nghỉ ngơi đối với người lao động có sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân

Bộ trưởng

ATBXHN

 

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế đăng ký, giao nộp thuyết minh và kết quả các nhiệm vụ KH&CN

Bộ trưởng

TT Thông tin

 

Tháng 3

 

 

 

 

4

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định ghi nhãn hàng hoá

Bộ trưởng

TĐC

 

5

Thông tư liên tịch BKHCN – TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn xét xử các vụ việc dân sự liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ trưởng

SHTT

 

6

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

7

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành tiêu chí xác định các tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước.

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

8

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KH&CN

Bộ trưởng

TTra

 

9

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

Bộ trưởng

TTra

 

Tháng 4

 

 

 

 

10

Thông tư liên tịch BTC – Bộ KH&CN quy định về chế độ kế toán Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

11

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Chợ công nghệ và thiết bị

Bộ trưởng

TT Thông tin

 

Tháng 5

 

 

 

 

12

Thông tư liên tịch BKHCN-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án KH&CN được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

13

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu các dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình “Nông thôn, miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

14

Thông tư liên tịch BKHCN-BNV quy định tổ chức và hoạt động của các tổ chức dịch vụ thông tin KH&CN (bao gồm cả mối quan hệ của Trung tâm Thông tin KH&CNQG với các tổ chức dịch vụ thông tin KH&CN)

Bộ trưởng

TT Thông tin

 

Tháng 6

 

 

 

 

15

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

16

Quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành KH&CN

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

17

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định về cơ cấu ngạch viên chức chuyên ngành KH&CN

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

18

Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về Doanh nghiệp KH&CN

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

19

Thông tư liên tịch BKHCN-BTC hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Bộ trưởng

Viện CLCS

 

20

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chế đánh giá hoạt động của các tổ chức nghiên cứu-phát triển

Bộ trưởng

Viện CLCS

 

Tháng 7

 

 

 

 

21

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

Bộ trưởng

Vụ XHTN

 

Tháng 9

 

 

 

 

22

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Danh mục các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành

Bộ trưởng

Vụ ĐTG

 

23

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

Tháng 10

 

 

 

 

24

Thông tư hướng dẫn an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ dân chúng

Bộ trưởng

ATBXHN

 

Tháng 11

 

 

 

 

25

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về các nội dung chi thuộc ngân sách sự nghiệp khoa học

Bộ trưởng

Vụ KHTC

 

26

Thông tư liên tịch BKHCN - BLĐTBXH về chính sách khuyến khích phát triển công nghệ mới và kỹ thuật mới thu hút nhiều lao động.

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

27

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Bộ KH&CN

Bộ trưởng

Vụ TCCB

 

Tháng 12

 

 

 

 

28

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm soát viên chất lượng

Bộ trưởng

TĐC

 

29

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành quy chế công tác của công chức kiểm soát viên chất lượng

Bộ trưởng

TĐC

 

 

2. Các đề án dự bị trình (gồm 02 đề án)

TT

Đề án

Cấp trình duyệt

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Ghi chú

Tháng 9

1

Thông tư liên tịch BKHCN-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN

Bộ trưởng

Vụ HTQT

 

Tháng 12

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm xuất sắc

Bộ trưởng

Vụ HTQT

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 780/BKHCN-PC về việc danh mục các đề án cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2006 sang năm 2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.079
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77