Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5972/BQP về tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ” do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 5972/BQP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Khắc Nghiên
Ngày ban hành: 13/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5972/BQP
V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ”

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ”. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Quốc phòng thông báo để các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất một số biện pháp chủ yếu áp dụng trong cơ chế quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng theo Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Quán triệt Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ”, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị số 53/CT-BQP ngày 28 tháng 06 năm 2006 giao nhiệm vụ cho các cơ quan thuộc quyền phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành của Nhà nước thống nhất các bước tổ chức triển khai thực hiện và chuẩn bị các văn bản qui phạm pháp luật áp dụng trong công tác rà phá bom mìn, vật nổ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc chuẩn bị các văn bản pháp qui hướng dẫn các biện pháp tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến các văn bản qui phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng, các chế độ, chính sách của các Bộ, ngành, cơ quan của Nhà nước. Vì vậy, cần phải có thời gian nghiên cứu để định ra những biện pháp cụ thể trong việc tổ chức thực hiện. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước sớm hoàn chỉnh và ban hành các văn bản theo qui định để công tác rà phá bom mìn, vật nổ không bị gián đoạn; đáp ứng yêu cầu tiến độ xây dựng cho toàn bộ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước.

3. Về biện pháp tổ chức quản lý và thực hiện: Tại điều 1 của Quyết định 96/2006/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm về an toàn của dự án, của công trình trong thời gian thi công và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom mìn, vật nổ.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn cho các dự án xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng là nhiệm vụ đặc thù ảnh hướng trực tiếp đến sinh mạng, tài sản của nhân dân, của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá và thi công công trình, ngoài ra còn góp phần quan trọng trong việc quản lý các loại vật liệu nổ thu hồi được do hậu quả của chiến tranh để lại. Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho các đơn vị, doanh nghiệp được cấp giấy phép hành nghề khảo sát, dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ chấp hành đúng Chỉ thị 47/2002/CT-BQP ngày 02/4/2002, không tổ chức đấu thầu, tham gia đấu thầu, không tự ý tăng hoặc giảm các chỉ tiêu, định mức do Bộ Quốc phòng ban hành (đã có sự thỏa thuận với Bộ Xây dựng) đế áp dụng cho các dự án có liên quan đến công tác rà phá bom mìn, vật nổ. Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi giấy phép hành nghề của đơn vị, doanh nghiệp không chấp hành nghiêm các qui định hiện hành.

4. Về dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo điều 3 của Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

a. Dự toán kinh phí bảo bảm cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ phải chấp hành nghiêm khoản 2, điều 3 của Quyết định 96/2006/QĐ-TTg. Riêng mức chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ, khi chưa có các văn bản pháp qui, để tiết kiệm ngân sách, Bộ Quốc phòng tạm thời qui định mức bồi dưỡng là 20.000 đồng/ngày công lao động và cộng thêm các khoản phụ cấp khác theo chế độ hiện hành của Nhà nước qui định, không tính chi phí nhân công (mức bồi dưỡng bày Bộ Quốc phòng đã áp dụng cho lực lượng Công binh làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc).

b. Định mức nhân công, mức tiêu hao vật liệu, ca máy tính đúng, tính đủ theo định mức 41/2004/QĐ-BQP ngày 08/4/2004 của BQP. Giá ca máy và thiết bị thi công theo bảng giá kèm theo Quyết định 177/2005/QĐ-BQP ngày 04/11/2005 của BQP, nhưng trong giá ca máy, lương thợ chuyển thành mức bồi dưỡng nhân công.

c. Chi phí chung bằng 40% mức chi phí bồi dưỡng nhân công; các chi phí khác thực hiện theo qui định tại Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ kèm theo Quyết định 41/2004/QĐ-BQP ngày 08/4/2004 của BQP.

d. Trong dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế.

h. Dự toán và kết quả thẩm định dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ của các dự án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nhưng chưa tổ chức lực lượng triển khai rà phá bom mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng cho các dự án đó, phải tổ chức lập và thẩm định lại phần dự toán cho phù hợp với các qui định nêu trên. Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh, các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định lại theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Trong lúc Bộ Quốc phòng chưa phối hợp được với các Bộ, ngành liên quan để ban hành các văn bản qui phạm pháp luật áp dụng trong công tác quản lý và thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có liên quan tạm thời áp dụng một số nội dung tại công văn này để công tác rà phá bom mìn, vật nổ bảo đảm an toàn cho các dự án không bị chậm tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ;
- BTTM; BTL CBinh;
- C51; C41; C54; C23;
- Các QK; QĐ; BTL/CB;
- BTL/CB sao gửi cho các đơn vị, doanh nghiệp được BQP cấp giấy phép hành nghề RPBMVN;
- Lưu.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG

Nguyễn Khắc Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5972/BQP về tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ” do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.770

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75