Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 596/BNN-KH ý kiến về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 596/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 12/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 596/BNN-KH
V/v ý kiến về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 1186/VPCP-KGVX ngày 29/2/2012 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu cho ý kiến về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được tờ trình về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 số 14/TTr-UBND ngày 23/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhưng không có bản sao Báo cáo Quy hoạch kèm theo.

2. Về nội dung Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 23/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã nêu rất tóm tắt, giới thiệu khái quát khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng văn, xuất xứ và căn cứ xây dựng quy hoạch, mục tiêu quy hoạch, nội dung chính của dự án quy hoạch, phạm vi quy mô dự án, giải pháp thực hiện, nguồn vốn và tổ chức thực hiện.

- Đề nghị bổ sung thêm mục đánh giá khái quát thực trạng quản lý, khai thác giá trị công viên địa chất, những vấn đề đang đặt ra cần phải có quy hoạch này.

- Đề nghị đưa mục phạm vi và quy mô dự án lên trước mục Mục tiêu quy hoạch.

- Mục tiêu cụ thể của quy hoạch cần thể hiện rõ hơn về các khía cạnh trong mục tiêu chung:

+ Về mặt bảo tồn di sản và đa dạng sinh học sẽ đạt được chỉ tiêu kết quả thế nào khi kết thúc dự án và tác động sau dự án?

+ Về mặt khai thác phát huy giá trị của công viên sẽ đạt được gì trong việc đóng góp vào các chỉ tiêu kết quả xóa đói giảm nghèo, về tạo việc làm, cải thiện thu nhập, điều kiện sống dân cư trong vùng dự án?.

+ Về mặt phát triển cộng đồng sẽ đạt được chỉ tiêu kết quả hay thay đổi như thế nào về nhận thức cộng đồng, về quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên trong vùng dự án khi kết thúc dự án và tác động sau dự án?.

- Về các giải pháp thực hiện quy hoạch đề nghị bổ sung thêm giải pháp tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch.

- Cần đưa vào chính sách hỗ trợ đối với vùng dự án trên cơ sở phối hợp lồng ghép với các chương trình dự án quốc gia khác như: chương trình 30a, chương trình phát triển nông thôn mới trong việc huy động nguồn lực tài chính.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến, yêu cầu chủ dự án chỉnh sửa hoàn chỉnh quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Bộ, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 596/BNN-KH ý kiến về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên đá Đồng Văn, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.345
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202