Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5820/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5820/BNN-KHCN
V/v điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ nuôi cá Tra thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Căn cứ công văn số 336/VTS II ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc xin điều chỉnh nội dung nghiên cứu và kinh phí đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn đảm bảo an toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường” Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì về một số thay đổi trong nội dung nghiên cứu của đề tài:

- Thêm nội dung “Nghiên cứu quỹ chất thải dinh dưỡng (Nitơ, Phosphorus, carbon) và quỹ nước trong ao nuôi cá tra thương phẩm” vào nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Thêm nội dung “Nghiên cứu chất lượng và số lượng phân thải cá tra trong bể nuôi pilot quy mô thực nghiệm trong suốt chu kỳ nuôi” vào nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Dừng nội dung “Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi” tại nội dung nghiên cứu 2 của đề tài.

- Dừng thí nghiệm xác định mật độ cá rô nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan. Điều  chỉnh 03 khoảng tỷ lệ C/N.

2. Không đồng ý với đề xuất của chủ nhiệm và cơ quan chủ trì về việc xin dừng nội dung nghiên cứu, đánh giá về công nghệ xử lý chất thải dạng lỏng ở tầng nước sâu (tại nội dung nghiên cứu 2 của đề tài) với các lý do sau:

- Công nghệ xử lý chất thải lỏng ở tầng nước sâu cần thiết đối với các ao, đầm hiện tại đang nuôi cá tra nhưng có đáy sâu.

- Công nghệ này cần thiết cho những ao, đầm hiện đang nuôi cá tra có diện tích lớn, khó khăn trong việc sử dụng hệ thống tuần hoàn.

3. Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì có trách nhiệm điều chỉnh nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện của đề tài, đảm bảo các sản phẩm tạo ra của đề tài theo đúng thuyết minh được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công nghệ nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn đảm bảo an toàn sinh học và không gây ô nhiễm môi trường”

(Ban hành kèm theo công văn số 5820/BNN-KHCN ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung thực hiện

Dự toán đã duyệt

Kinh phí thay đổi

Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú

Tăng

Giảm

1

Khoản 1. Công lao động

 

 

 

 

 

1.1

Công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi

155,3

 

155,3

0

 

1.2

Điều chỉnh tỷ lệ C/N

82,5

 

47,1

35.4

 

1.3

Xác định mật độ cá rô phi nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan

28,3

 

28,3

0

 

2

Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

 

2.1

Công nghệ xử lý chất thải rắn tồn tại ở đáy ao cá tra nuôi

7

 

7

0

 

2.2

Xác định mật độ cá rô phi nuôi ghép trong hệ thống xử lý chất thải hòa tan

3,7

 

3,7

0

 

3

Bổ sung 02 nội dung

 

 

 

 

 

 

i) Nghiên cứu quỹ chất thải dinh dưỡng (Nitơ, Phosphorus, carbon) và quỹ nước trong ao nuôi cá tra thương phẩm.

ii) Nghiên cứu chất lượng và số lượng phân thải cá tra trong bể nuôi pilot quy mô thực nghiệm trong suốt chu kỳ nuôi

0

241,4

 

241.4

 

 

Tổng cộng

276,8

 

241,4

276,8

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5820/BNN-KHCN ngày 21/11/2011 điều chỉnh nội dung của đề tài nghiên cứu công nghệ nuôi cá Tra thâm canh bằng hệ thống tuần hoàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.920

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!