Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5626/BKH-TM&DV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5626 /BKH-TM&DV
v/vThực hiện Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 (Chỉ thị 49) của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, ngày 30/2/2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 754/BKH-TM&DV gửi các Bộ, ngành, địa phương, kèm theo Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 49 nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, một số Bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 49 và triển khai xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 để phát triển lĩnh vực dịch vụ do đơn vị mình phụ trách. Tuy nhiên, nhiều nội dung của Chỉ thị 49 vẫn chưa được các Bộ, ngành, địa phương chú trọng thực hiện như: bố trí cán bộ chuyên trách, theo dõi, thống kê và tổng hợp hoạt động dịch vụ trong ngành, địa phương mình; báo cáo tình hình thực hiện lĩnh vực dịch vụ hàng tháng, quý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Chính phủ; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 49 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2006-2010 về phát triển lĩnh vực dịch vụ do đơn vị mình phụ trách.

Để đẩy nhanh việc thực hiện Chỉ thị 49, kịp thời tổng hợp xây dựng kế hoạch 2006-2010 về phát triển dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các công việc đã được quy định tại Chỉ thị 49 và Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 49 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

1) Phân loại các ngành dịch vụ Việt Nam. Đề nghị Bộ Thương mại và Tổng cục Thống kê hoàn thành trước ngày 15/9/2005.

2 Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ do ngành mình phụ trách; đề xuất cơ chế, chính sách để đẩy mạnh phát triển dịch vụ; đưa nội dung dịch vụ vào Kế hoạch 5 năm 2006-2010. Đề nghị các Bộ, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương hoàn thành trước ngày 30/10/2005.

3) Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thời kỳ 5 năm 2001-2005, dự kiến kế hoạch 2006 và dự báo các chỉ tiêu phát triển dịch vụ thời kỳ 2006-2010. Đề nghị các Bộ, ngành: Giao thông Vận tải, Bưu chính Viễn thông; Xây dựng; Ngân hàng nhà nước; Tài chính; Tổng cục Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học Công nghệ hoàn thành trước ngày 30/10/2005.

4) Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu và thương mại dịch vụ; phổ cập các thông tin, hướng dẫn các ngành và các địa phương chuẩn bị Điều kiện thực hiện các cam kết về thương mại và dịch vụ sau khi gia nhập WTO, các cam kết tự do hóa thương mại và dịch vụ trong khuôn khổ ASEAN (CEPT/AFTA, AFAS…) đến năm 2010 và giai đoạn tiếp theo. Đề nghị Bộ Thương mại hoàn thành trước ngày 30/9/2005.

5) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh Mục phân loại về dịch vụ và xuất khẩu dịch vụ; hệ thống chế độ báo cáo thống kê về dịch vụ và thương mại quốc tế dịch vụ đối với các ngành bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, vận tải biển; bảo hiểm, tài chính, ngân hàng; du lịch. Đề nghị Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với Bộ Thương mại, các Bộ, các ngành liên quan hoàn thành trước ngày 30/9/2005.

6) Rà soát lại các ngành, hoạt động dịch vụ hiện chưa rõ cơ quan quản lý, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung chức năng quản lý nhà nước cho các Bộ, ngành liên quan; kiện toàn tổ chức và cán bộ để thực hiện công tác thống kê theo quy định của Luật Thống kê. Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thành trước ngày 30/10/2005.

7) Xây dựng chương trình hành động thực hiện các công việc cụ thể của đơn vị mình để thực hiện Chỉ thị 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng, khẩn trương hoàn thành và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/8/2005 để tổng hợp và phối hợp thực hiện.

8) Báo cáo tình hình thực hiện về phát triển dịch vụ và các vấn đề cần giải quyết liên quan đến đơn vị mình và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Chính phủ. Đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện định kỳ vào ngày 20 hàng tháng và hàng tháng cuối kỳ.

9) Bố trí cán bộ chuyên trách, theo dõi, thống kê và tổng hợp hoạt động dịch vụ trong ngành, địa phương. Đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Chính phủ trước ngày 30/8/2005.

Những vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Lưu vụ TM&DV,VT 

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5626/BKH-TM&DV về việc Thực hiện Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.710

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!