Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 548/TTg-KTTH về việc xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 548/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 548/TTg-KTTH
V/v: xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2011-2020 và những năm tiếp theo, đồng thời phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ giao:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo hướng: đáp ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước (cả ở Trung ương và địa phương), bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

2. Trước ngày 30 tháng 5 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch, đề cương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án trên. Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ động đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, thành phần và dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo (kể cả đại diện lãnh đạo một số địa phương), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong Quý IV năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. Trong năm 2010 tổ chức hướng dẫn, tập huấn triển khai thực hiện. Từ năm 2011, chính thức áp dụng hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng Cục Thống kê.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu VT, KTTH (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 548/TTg-KTTH về việc xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160