Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5095/VPCP-TH ngày 16/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2003 và xây dựng CTCT năm 2004 của CP

Số hiệu: 5095/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 16/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5095/VPCP-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2003 và xây dựng CTCT năm 2004 của CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng giám đốc các Tổng công ty 91

 

Để phục vụ việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2003 và xây dựng Chương trình công tác năm 2004, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Đồng chí chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2003, xây dựng Chương trình công tác năm 2004 của Bộ, cơ quan, địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung sau:

I. KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2003

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2003; sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa các Bộ, cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ đề ra.

Đánh giá kết quả Chính phủ đạt được so với nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra trong báo cáo ban hành kèm theo công văn số 37/VPCP-TH ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Văn Phòng Chính Phủ.

2. Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị... của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ; những yếu kém tồn tại trong chỉ đạo, thực hiện; nguyên nhân, biện pháp khắc phục và kinh nghiệm rút ra.

3. Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án trong Chương trình công tác năm 2003 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị:

- Đánh giá việc xây dựng, đăng ký các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban Bí thư và Bộ Chính trị của Bộ, cơ quan mình, nêu rõ số lượng, chất lượng và tiến độ trình các đề án ghi trong chương trình công tác hàng tháng, hàng quý và cả năm của Chính phủ. trong các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công văn của Chính phủ và Văn Phòng Chính Phủ.

 - Những khó khăn, vướng mắc trong việc chuẩn bị và thực hiện các đề án.

- Đánh giá sự phối hợp giữa các Bộ, cơ quan với nhau, giữa các Bộ, cơ quan với Văn Phòng Chính Phủ trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác;

- Kiến nghị cải tiến việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác.

II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2004

Chương trình được xây dựng căn cứ vào:

+ Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2001 - 2010;

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001- 2005; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2004;

+ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết Trung ương; định hướng chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2002 - 2007;

+ Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chương trình công tác năm 2004:

1. Xác định rõ những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo trong năm 2004;

2. Đề xuất các chủ trương, giải pháp lớn của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành nhiệm vụ năm 2004; các giải pháp đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ;

3. Dự kiến danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2004 (bao gồm cả các đề án còn tồn đọng nhưng cần tiếp tục thực hiện), trong đó:

+ Xác định rõ danh mục và dự kiến thời gian trình các đề án theo từng quý, từng tháng (đặc biệt cần xác định cụ thể các đề án đã có sự chuẩn bị và dự kiến trình được trong tháng 1 và quý I năm 2004). Riêng các dự án Luật, Pháp lệnh, không cần ghi vào danh mục mà sẽ trình theo chương trình của Quốc hội.

Đề nghị lập danh mục các đề án dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2004 theo mẫu sau:

 

TT

Tên đề án

Cấp trình

Thời gian trình (tháng, quý)

TTg CP

CP

Ban Bí thư

Bộ CT

A

B

D

E

F

G

H

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đánh dấu “X” vào cột tương ứng với cấp trình; dự kiến thời gian trình trong cột H; nếu đề án phải trình nhiều cấp thì chỉ dự kiến thời gian trình ở cấp đầu tiên.

+ Không đăng ký vào Chương trình này các đề án không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đề án chưa rõ nội dung, các đề án không khả thi, các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên... Hết sức tránh tình trạng đăng ký quá nhiều đề án song không thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt chú trọng đến việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị, bảo đảm tiến độ và tính khả thi của các đề án trình.

Đề nghị các Bộ, cơ quan gửi báo cáo (02 bản) theo các nội dung trên đây đến Văn Phòng Chính Phủ chậm nhất vào ngày 15 tháng 11 năm 2003.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5095/VPCP-TH ngày 16/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2003 và xây dựng CTCT năm 2004 của CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.941
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238