Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4295/BNN-TCCB hướng dẫn thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4295/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4295/BNN-TCCB
V/v: Hướng dẫn thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 2012

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi: Các Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Trên cơ sở Công văn số 792/TCDN-KNN ngày 31/5/2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc triển khai xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2012; căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về “Nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1951/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/8/2012 và Quyết định số 3796/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2011 thành lập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2012. Để việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề được thuận lợi và đảm bảo sự thống nhất thực hiện trong các trường thuộc Bộ, Bộ hướng dẫn chi tiết một số nội dung liên quan sau:

1. Các nghề xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề năm 2012:

Năm 2012, Bộ tổ chức xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho 8 nghề, các nghề được chia thành 2 nhóm sau:

a. Nhóm nghề chưa thực hiện phân tích nghề, phân tích công việc (sau đây gọi tắt là các nghề chưa phân tích nghề): gồm 02 nghề: Quản lý, khai thác công trình thủy lợi; Vận hành máy nông nghiệp.

b. Nhóm nghề sử dụng kết quả phân tích nghề, phân tích công việc đã được thực hiện khi xây dựng chương trình khung (sau đây gọi tắt là các nghề đã phân tích nghề), gồm 06 nghề: Trồng cây cao su; Trồng cây cà phê; Trồng cây thuốc lá; Sản xuất hàng mây tre đan; Chế biến mủ cao su; Cơ điện nông thôn.

2. Kế hoạch thực hiện công việc:

a. Ban chủ nhiệm xây dựng dự toán chi tiết trình Bộ phê duyệt theo quy định.

b. Ban chủ nhiệm thành lập Tiểu ban phân tích nghề đúng số lượng và thành phần theo quy định.

c. Thực hiện phân tích nghề, phân tích công việc: Xong trước ngày 20/9/2012.

- Đối với các nghề chưa phân tích nghề: Các Ban chủ nhiệm thực hiện phân tích nghề, phân tích công việc theo quy định;

- Đối với các nghề đã phân tích nghề, các Ban chủ nhiệm thực hiện:

+ Liên hệ với Vụ Dạy nghề chính quy, Tổng cục Dạy nghề để lấy kết quả phân tích nghề, phân tích công việc đã được thực hiện khi xây dựng chương trình khung;

+ Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc.

d. Thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc:

- Ban chủ nhiệm trình dự thảo phân tích nghề, phân tích công việc lên Hội đồng thẩm định trước ngày 23/9/2012;

- Hội đồng thẩm định thẩm định phân tích nghề, phân tích công việc xong trước ngày 30/9/2012.

- Ban chủ nhiệm hoàn thiện phân tích nghề, phân tích công việc trước 05/10/2012.

đ. Xây dựng danh mục các công việc theo các cấp trình độ xong trước 15/10/2012.

e. Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia xong trước ngày 15/11/2012.

g. Thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia:

- Ban chủ nhiệm tự thẩm định và lấy phiếu nhận xét;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định trước 30/11/2012.

- Hội đồng thẩm định thẩm định xong trước ngày 15/12/2012.

- Hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định trước 22/12/2012.

h. Hoàn thiện hồ sơ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia trình Bộ trưởng xem xét ban hành theo quy định: Xong trước 30/12/2012.

3. Hồ sơ trình Bộ xem xét ban hành: 3 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Tờ trình của Ban chủ nhiệm đề nghị Bộ trưởng xem xét, ban hành;

- Phiếu phân tích nghề và bộ phiếu phân tích công việc theo quy định: được đóng quyển theo chiều ngang khổ giấy A4;

- Bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia theo quy định: được đóng quyển theo chiều dọc khổ giấy A4;

- 01 USB lưu 3 nội dung trên.

Nhận được Công văn, các Ban chủ nhiệm, thủ trưởng các trường được giao kinh phí xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 2012 căn cứ hướng dẫn và bám sát Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản liên quan khác khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành chất lượng và đúng thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các trường được giao kinh phí xây dựng TCKNN quốc gia;
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4295/BNN-TCCB hướng dẫn thực hiện xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.403
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171