Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2772/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 27/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2772/BNN-KH
V/v: Hướng dẫn lập các dự án giống gđ 2011-2015 về cơ cấu vốn

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục: Thuỷ sản, Lâm nghiệp
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi
- Các đơn vị chủ đầu tư

 

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020.

Để thống nhất chỉ đạo, điều hành cho các dự án thuộc Chương trình giống giai đoạn 2011-2015; đồng thời cần tập trung vốn cho việc thực hiện nhân nhanh giống cho nông dân sản xuất và ý kiến của Tổng cục Lâm nghiệp (công văn số 648/TCLN-PTR ngày 28/7/2010), Cục Trồng trọt (công văn số 1336/TT-KHTC ngày 23/7/2010), Cục Chăn nuôi (công văn số 868/CN-KHTC ngày 27/7/2010); Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư về cơ cấu vốn như sau:

1. Đối với các đơn vị lần đầu tiên được đầu tư dự án giống:

- Cơ cấu nguồn vốn xây dựng cơ bản:

+ Các dự án giống cây nông, lâm nghiệp, giống thủy sản: Không quá 30% tổng mức đầu tư.

+ Các dự án giống vật nuôi: Không quá 40% tổng mức đầu tư.

- Cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp:

+ Các dự án giống cây nông, lâm nghiệp, giống thủy sản: Nguồn vốn sự nghiệp chiếm ít nhất là 70% tổng mức đầu tư. Trong đó, ít nhất 50% nguồn vốn sự nghiệp chi cho sản xuất giống. Riêng các dự án giống cây lâm nghiệp, vốn sự nghiệp chi cho sản xuất giống không thấp hơn 20% đối với các dự án có sản xuất giống, còn lại chi cho xây dựng rừng giống, vườn giống và các hoạt động sự nghiệp khác.

+ Các dự án giống vật nuôi: Nguồn vốn sự nghiệp chiếm ít nhất là 60% tổng mức đầu tư. Trong đó, ít nhất 50% nguồn vốn sự nghiệp chi cho sản xuất giống.

2. Đối với các đơn vị đã được đầu tư dự án giống trong giai đoạn trước:

- Cơ cấu nguồn vốn xây dựng cơ bản:

+ Các dự án giống cây nông, lâm nghiệp, giống thủy sản: Không quá 20% tổng mức đầu tư.

+ Các dự án giống vật nuôi: Không quá 30% tổng mức đầu tư.

- Cơ cấu nguồn vốn sự nghiệp:

+ Các dự án giống cây nông, lâm nghiệp, giống thủy sản: Nguồn vốn sự nghiệp chiếm ít nhất là 80% tổng mức đầu tư. Trong đó, ít nhất 50% nguồn vốn sự nghiệp chi cho sản xuất giống. Riêng các dự án giống cây lâm nghiệp, vốn sự nghiệp chi cho sản xuất giống không thấp hơn 40% đối với các dự án có sản xuất giống, còn lại chi cho xây dựng rừng giống, vườn giống và các hoạt động sự nghiệp khác.

+ Các dự án giống vật nuôi: Nguồn vốn sự nghiệp chiếm ít nhất là 70% tổng mức đầu tư. Trong đó, ít nhất 50% nguồn vốn sự nghiệp dùng để sản xuất giống.

3. Đối với một số dự án đặc thù: (1) Dự án Phát triển cơ sở vật chất và năng lực quản lý, khảo kiểm nghiệm giống cây trồng, (2) Dự án Phát triển ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, (3) Dự án tăng cường năng lực quản lý giống vật nuôi, (4) Dự án xây dựng 03 vườn ươm cây giống lâm nghiệp công nghệ cao; cơ cấu nguồn vốn xây dựng cơ bản và sự nghiệp trong từng dự án sẽ do Hội đồng thẩm định của Bộ xem xét, quyết định sau.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: TC, KHCN&MT;
- Các TC: TS, LN;
- Các Cục: TT, CN, QLXDCT;
- Các chủ đầu tư;
- Lưu VT, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2772/BNN-KH ngày 27/08/2010 hướng dẫn lập dự án giống giai đoạn 2011-2015 về cơ cấu vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.630

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!