Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2356/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Luật Đấu thầu

Số hiệu: 2356/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 23/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2356/UBND-ĐT
Về thực hiện Luật Đấu thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các sở - ban – ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện 
- Các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố
- Các tổng công ty trực thuộc thành phố

 

Luật Đấu thầu (Luật số 61/2005/QH11) đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006. Trong khi chờ Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; cănc ứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2820/BKH-QLĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2006 về thực hiện Luật Đấu thầu, để đảm bảo sự thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2006, việc triển khai thực hiện đấu thầu phải căn cứ theo quy định của Luật Đấu thầu. Trong thời gian chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, các Sở-ngành, quận-huyện có thể tham khảo các nội dung liên quan trong Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP, số 14/2000/NĐ-CP và số 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện, nhưng phải đảm bảo không trái với quy định của Luật đấu thầu

2. trường hợp hồ sơ mời thầu (bao gồ hồ sơ yêu cầu) được phát hành trước ngày 01 tháng 4 năm 2006 thì việc đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của Quy chế đấu thầu và các Thông tư hướng dẫn kèm theo. Các nội dung khác đã được phê duyệt trước ngày 01 tháng 4 năm 2006 nhưng đến nay chưa tổ chức thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu. (Kèm theo Công văn số 2820/BKH-QLĐT, ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư).

3. Thông tư thực hiện các công việc được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, ủy quyền cho các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện tại Điều 19 – Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chuẩn bị, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, như Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT.
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu (ĐT-Th)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2356/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Luật Đấu thầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.865

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211