Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 199/VPCP-BĐH112 ngày 21/08/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch đến cuối năm 2002 của Đề án 112

Số hiệu: 199/VPCP-BĐH112 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 21/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199/VPCP-BĐH112
V/v Triển khai nhiệm vụ kế hoạch đến cuối năm 2002 của Đề án 112

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2002

 

Kính gửi

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương các Đoàn thể nhân dân

 

Năm 2002 là năm khởi đầu triển khai nhiệm vụ kế hoạch của Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước (gọi tắt là Đề án 112) theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã đưa Đề án 112 vào kế hoạch và ngân sách nhà nước, đã bước đầu phân bổ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2002 cho Đề án 112 (Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ).

Căn cứ các Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001; số 137/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001, số 27/2002/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Điều hành Đề án 112 đã khẩu trương xây dựng nhiệm vụ cụ thể kế hoạch năm 2002 của Đề án 112, thực hiện một số nghiên cứu cơ bản: Định hướng lựa chọn công nghệ của Đề án 112; chuẩn hóa thông tin; đào tạo sử dụng mạng; cấu hình chuẩn Trung tâm Tích hợp dữ liệu cấp Chính phủ, cấp Bộ, cấp Tỉnh; cấu hình chuẩn Trung tâm Tích hợp dữ liệu cấp Chính phủ, cấp Bộ, cấp Tỉnh; quy định về phần mềm ứng dụng; quy trình xây dựng phần mềm dùng chung để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống.

Sau đợt tập huấn lớn tháng 10 năm 2001 hướng dẫn xây dựng Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Đoàn thể nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, tỉnh), đến nay, đại bộ phận các Bộ, tỉnh đã xây dựng xong Đề án và đã được Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ thẩm định.

Ban Điều hành Đề án 112 cũng đã phối hợp và đề nghị Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2002/TT/BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005; thừa uỷ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thông báo chỉ tiêu kinh phí thuộc ngân sách Trung ương năm 2002 của Đề án 112 (Công văn số 180/CP-BĐH112 ngày 02/8/2002) để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Để các Bộ, tỉnh, chủ động triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2002 và các năm tiếp theo, thực hiện Đề án đã được cấp có thẩm quyền của Bộ, tỉnh phê duyệt, Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ công bố bước đầu danh mục các phần mềm ứng dụng dùng chung thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ và sẽ lần lượt công bố một số quy định cơ bản về công nghệ, chuẩn hóa, đào tạo  sử dụng mạng, quy trình xây dựng phần máy móc dùng chung, chuẩn của Trung tâm tích hợp dữ liệu cấp Chính phủ, cấp Bộ,  cấp Tỉnh để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Cụ thể như sau:

1. Toàn bộ phần mềm dùng chung để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hành chính nhà nước ở tất cả các đơn vị cấp vụ (trực thuộc Bộ), đơn vị cấp sở, cấp quận, huyện (trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

2. Các phần mềm ứng dụng thuộc phân hệ điều hành tác nghiệp:

2.1. Hệ quản lý hơ sơ công việc của Bộ, tỉnh;

2.2. Hệ thông tin báo cáo nhanh;

2.3. Hệ thông tin về khiếu nại, tố cáo;

2.4. Hệ thông tin về văn bản quy phạm pháp luật;

2.5. Hệ thư tín điện tử;

2.6. Trang thông tin điện tử phục vụ quản lý, điều hành của lãnh đạo.

3. Các ứng dụng tin học hóa hoạt động cung ứng dịch vụ công

3.1. Đăng ký kinh doanh;

3.2. Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

3.3. Giấy phép xây dựng;

3.4. Đăng ký hộ tịch; nhân khẩu, hộ khẩu;

3.5. Chứng nhận hành nghề y, dược tư nhân.

Nhiệm vụ xây dựng phần mề ứng dụng dùng chung nêu trên thuộc nhiệm vụ của Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ. Sau khi được nghiệm thu theo quy định hiện hành, Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ sẽ ban hành quy trình sử dụng  và  gửi đến các Bộ, tỉnh để áp dụng thống nhất. Ban Điều hành Đề án 112 của Bộ, tỉnh không đầu tư xây dựng hoặc mua trên thị trường các phần mềm ứng dụng dùng chung nói trên để cài đặt trên mạng của Bộ, tỉnh.

4. Hướng dẫn cấu hình chuẩn của  Trung tâm Tích hợp dữ liệu cấp Chính phủ, cấp Bộ, cấp Tỉnh để hỗ trợ việc thiết kế kỹ thuật và lập tổng dự toán (ban hành kèm theo công văn số 195/VPCP-BĐH112 ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ).

5. Những quy định sẽ được công bố (dưới hình thức các Đề án) để cung cấp những yếu tố cơ bản cho việc triển khai mục tiêu và nhiệm vụ thuộc Đề án 112.

5.1. Định hướng lựa chọn công nghệ  của Đề án 112,

5.2. Chuẩn hóa thông tin,

5.3. Đào tạo sử dụng mạng, bao gồm cả đào tạo quản trị mạng, quản lý dự án tin học hóa, chuyển giao công nghệ,

5.4. Chứng thực giao dịch điện tử,

5.5. Tổ chức và hoàn thiện các đơn vị tin học chuyên trách trong các cơ quan hành chính nhà nước,

5.6. Bảo mật,

5.7. Kiến nghị chính sách,

5.8. áp dụng Bộ mã ký tự tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Xây dựng kế hoạch năm 2003:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính và các nội dung hướng dẫn tại Công văn này, để bảo đảm tiến độ xây dựng và trình kế hoạch năm 2003, Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các Đoàn thể nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành khẩn trương các công việc sau đây:

- Phê duyệt Đề án 112 của Bộ, tỉnh (chậm nhất là trước 30/8/2002) theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán Trung tâm Tích hợp dữ liệu cấp Bộ, cấp Tỉnh trước 15/9/2002;

- Lựa chọn các dự án ưu tiên thuộc Đề án 112 dự kiến thực hiện năm 2003 để đưa vào danh sách dự án ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2003 của bộ, tỉnh; ưu tiên dành kinh phí cho các dự án tin học hóa theo tinh thần Chỉ thị 58CT/TW ngày 17/9/2002 của Bộ Chính trị và Thông tư hướng dẫn số 99/2001/TT/BTC ngày 05 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính.

- Nội dung dự toán phải phân biệt rõ ràng, cụ thể công việc nào, những hạng mục đầu tư nào thuộc trách nhiệm đầu tư của ngân sách Trung ương; những hạng mục đầu tư nào thuộc trách nhiệm đầu tư của ngân sách địa phương (kể cả nguồn kinh phí khác của Bộ, tỉnh) theo phân cấp đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ quy định trong Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 và Thông tư hướng dẫn số 34/2002/TT/BTC ngày 17/4/2002 của Bộ Tài chính.

Các Bộ, tỉnh gửi kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2003 thực hiện Đề án 112 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Điều hành Đề án 112 để tổng hợp chung.

Địa chỉ của Ban Điều hành Đề án 112:

Văn phòng Ban Điều hành Đề án 112

Số 04 Bà Huyện Thanh Quan - Ba Đình - Hà Nội./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 199/VPCP-BĐH112 ngày 21/08/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch đến cuối ngày 21/08/2002 của Đề án 112

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.557

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202