Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1902/QLCL-TTra lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1902/QLCL-TTra Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1902/QLCL-TTra
V/v lập danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Thực hiện văn bản số 4665/BNN-PC ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực thi hành từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 9 năm 2011, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản như sau (có phụ lục kèm theo).

Kính chuyển Vụ tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT để biết;
- Các phòng (để biết);
- Lưu: VT, TTra.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 


PHỤ LỤC:

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NN&PTNT
(LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN) HẾT HIỆU LỰC TỪ THÁNG 10/2009 ĐẾN THÁNG 9/2011

Stt

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

I

Danh mục văn bản hết hiệu toàn bộ

1

Quyết định

117/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ NN&PTNT

ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản (thay thế QĐ 117, 118, TT 78)

2

Quyết định

118/2008/QĐ-BNN

11/12/2008

Bộ NN&PTNT

ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

3

Thông tư

78/2009/TT-BNNPTNT

10/12/2009

Bộ NN&PTNT

quy định về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng thủy sản

4

Thông tư

09/2011/TT- BNNPTNT

02/3/2011

Bộ NN&PTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Thông tư số 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 15/4/2011 (thay thế TT số 09)

5

Quyết định

115/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ NN&PTNT

Ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (thay thế QĐ 115)

6

Quyết định

116/2008/QĐ-BNN

03/12/2008

Bộ NN&PTNT

Ban hành Quy chế đánh giá và chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản

Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2011 (thay thế Quyết định số 116)

II

Danh mục văn bản hết hiệu một phần

1

Thông tư

47/2010/TT-BNNPTNT

03/8/2010

Bộ NN&PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (hủy bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư 47)

2

Thông tư

23/2011/TT-BNNPTNT

06/4/2011

Bộ NN&PTNT

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 (hủy bỏ Điều 1, Điều 2 Thông tư 23)

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1902/QLCL-TTra lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hết hiệu lực từ tháng 10/2009 đến tháng 9/2011 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146