Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1702/BKHCN-TĐC về việc các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1702/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 05/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1702/BKHCN-TĐC
V/v các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2005

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
- Các Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT). Thực hiện Khoản 1, Điều 2 của Quyết định này, Bộ Khoa học và Công nghệ xin hướng dẫn như sau:

1. Các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật theo nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT

a. Không phân biệt đối xử:

- Giữa hàng hóa của các nước khác nhau;

- Giữa các doanh nghiệp của các nước khác nhau;

- Giữa các sản phẩm, hàng hóa trong nước và nhập khẩu;

- Giữa các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau ở trong nước (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoặc tư nhân…).

b. Không cản trở thương mại, khi đáp ứng một hoặc nhiều nội dung sau:

- Áp dụng tiêu chuẩn quốc tế;

- Mục tiêu quản lý hợp lý, không quá mức cần thiết (mục tiêu hợp lý bao gồm bảo vệ an toàn, sức khoẻ và cuộc sống con người, động vật và thực vật, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc gia, chống gian lận thương mại…);

- Chấp nhận những quy định tương đương của nước thành viên khác;

- Các quy định đưa ra phải có căn cứ khoa học, xác định được bằng các phương pháp thiết bị hiện có.

c. Minh bạch hóa:

- Công bố rộng rãi các văn bản pháp quy hiện có (trong Công báo, tạp chí chuyên ngành, trên trang tin điện tử…);

- Cho phép các bên quan tâm (trong nước và nước ngoài) góp ý kiến các dự thảo văn bản pháp quy kỹ thuật. Theo khuyến nghị của Ủy ban TBT, thời gian tối thiểu là 60 ngày trước khi ban hành (khuyến khích đến 90 ngày);

- Tiếp thu những ý kiến góp ý hợp lý, phù hợp với yêu cầu của Hiệp định TBT;

- Cho phép khoảng thời gian hợp lý từ khi ban hành đến thời điểm văn bản pháp quy có hiệu lực để đối tượng thi hành có thời gian điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp với quy định của văn bản pháp quy. Theo quyết định của Hội nghị Bộ trưởng thương mại WTO thời gian này là 6 tháng. Tuy nhiên, thời gian này có thể ít hơn nếu cần phải thực hiện mục tiêu hợp lý. Ví dụ: cần ngăn chặn tức thời những hoạt động gây mất an toàn cho con người do dò rỉ hóa chất độc, ô nhiễm môi trường từ các nguồn thải độc hại khác nhau gây ra… Trong những trường hợp này, văn bản có thể có hiệu lực ngay khi ban hành;

- Những trường hợp khẩn cấp liên quan đến an toàn, sức khoẻ, môi trường, an ninh quốc gia thì có thể bỏ qua toàn bộ hoặc một số các bước nêu trên.

Lưu ý: Thời gian góp ý kiến và thời gian có hiệu lực của văn bản pháp quy kỹ thuật nêu tại Điểm c nói trên chỉ thực hiện sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO và được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.

2. Đối tượng rà soát:

- Đối với văn bản pháp quy kỹ thuật do các Bộ, ngành ban hành: tập trung vào các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành để điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm, hàng hóa và các quá trình có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

- Đối với văn bản pháp quy kỹ thuật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành: tập trung vào các Nghị quyết, Quyết định hoặc Chỉ thị được ban hành để Điều chỉnh các vấn đề kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa và các quá trình có liên quan thuộc địa bàn quản lý của địa phương.

- Các vấn đề kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hóa có thể bao gồm các yếu tố sau: chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, bao gói, ghi nhãn, ghi dấu…

- Các vấn đề kỹ thuật đối với các quá trình liên quan đến sản phẩm, hàng hóa có thể bao gồm: quá trình sản xuất, vận hành, lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, quản lý chất lượng…

3. Sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy kỹ thuật sau khi rà soát:

Trên cơ sở kết quả rà soát và để hỗ trợ quá trình đàm phán gia nhập WTO, các văn bản pháp quy kỹ thuật được xác định là không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TBT, đặc biệt là nguyên tắc phân biệt đối xử và cản trở thương mại, cần được sửa đổi hoặc bổ sung trước ngày 15 tháng 8 năm 2005 như quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Quyết định nói trên của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả rà soát (theo biểu mẫu tại Phụ lục kèm theo) về Bộ Khoa học Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 31 tháng 7 năm 2005 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ, ngành và địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Phụ lục.

THỐNG KÊ, TỔNG HỢP RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP QUY KỸ THUẬT

Tên cơ quan, địa phương rà soát:

Thời điểm rà soát:

1. Thống kê kết quả rà soát

TT

Tên văn bản pháp quy được rà soát

Ngày tháng ban hành

Phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định WTO TBT

Điều khoản chưa phù hợp và giải thích cụ thể

Không phân biệt đối xử

Không tạo ra rào cản thương mại

Minh bạch hóa

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nếu phù hợp: ghi dấu (+)

- Nếu không phù hợp: ghi dấu (-) và chỉ rõ điều khoản, giải thích cụ thể ở cột cuối.

2. Phần tổng hợp kết quả rà soát

Tổng số văn bản được rà soát:

Số lượng văn bản chưa phù hợp cần sửa đổi bổ sung:

Trong đó:

Số lượng cần sửa đổi bổ sung trước 15/08/2005:

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1702/BKHCN-TĐC về việc các tiêu chí rà soát văn bản pháp quy kỹ thuật đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44