Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1638/BKHCN-VP về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1638/BKHCN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 28/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1638/BKHCN-VP
V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện công văn số 1309/BKHCN-KHTC ngày 29/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương (bản sao công văn gửi kèm), Văn phòng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2008 theo các nội dung chính sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2007

Các đơn vị phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2007, đảm bảo đầy đủ các nội dung:

- Đánh giá toàn diện các mặt hoạt động KH&CN đã triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cho 6 tháng cuối năm, bao gồm hoạt động theo chức năng thường xuyên, nghiên cứu triển khai (nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở), tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ khác (bảo vệ môi trường, đào tạo, …).

- Đánh giá theo từng nhiệm vụ cụ thể về tiến độ thực hiện (nội dung, kinh phí) so với kế hoạch, kết quả nổi bật, hiệu quả đầu tư. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải giải trình lý do (đặc biệt lưu ý đối với những nhiệm vụ KH&CN của năm trước chưa hoặc chậm nghiệm thu, phải tiếp tục thực hiện trong năm 2007; các dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm 2006 nhưng đến nay chưa được nghiệm thu).

- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị; những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp khắc phục.

Những đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật sau khi được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Quyết định số 214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Qui định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;… ) cần kiểm điểm đánh giá cụ thể theo từng nội dung được phân công của cả giai đoạn từ khi bắt đầu được giao nhiệm vụ cho đến thời điểm báo cáo.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2008

1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2008

- Phương hướng, mục tiêu của các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2006-2010 theo Quyết định 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ thị số 733/CT-TTG ngày 12/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

- Nội dung kế hoạch KH&CN giai đoạn 5 năm 2006-2010 của đơn vị đã được xây dựng theo hướng dẫn tại công văn số 2026/BKHCN-VP ngày 04/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 5 năm 2006-2010;

- Công văn số 1309/BKHCN-KHTC ngày 29/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008 cho các Bộ, ngành, địa phương;

- Công văn số 439/BKHCN-VP ngày 15/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN các cấp, tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp thực hiện trong kế hoạch năm 2008 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Công văn số 393/BKHCN-VP ngày 09/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý, thực hiện kế hoạch năm 2007 và chuẩn bị kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008.

2. Nội dung kế hoạch KH&CN năm 2008

Đối với các nhiệm vụ chuyển tiếp: Đơn vị rà soát và đưa vào kế hoạch những nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước, nếu cần tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2008.

Đối với các nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2008: Các đơn vị tạm thời đưa vào kế hoạch danh mục các nhiệm vụ đã đề xuất theo yêu cầu tại công văn số 439/BKHCN-VP ngày 15/02/2007 và công văn số 393/BKHCN-VP ngày 09/02/2007. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng qui trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, năm 2008 chỉ đưa vào kế hoạch đối với những nhiệm vụ đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt, vì vậy các đơn vị cần lưu ý một số việc sau:

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư: Bộ Khoa học và Công nghệ đang xem xét danh mục các nhiệm vụ năm 2008 để tổ chức xác định nhiệm vụ. Các đơn vị cần chủ động theo dõi thông báo của Bộ để kịp thời đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc xét duyệt đối với những nhiệm vụ do mình đề xuất.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, dự án tăng cường trang thiết bị, sửa chữa chống xuống cấp (sử dụng kinh phí SNKH): Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ xem xét cho những nhiệm vụ có hồ sơ hợp lệ (đáp ứng yêu cầu tại công văn số 439/BKHCN-VP ngày 15/02/2007) và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ có Quyết định phê duyệt trước ngày 30/8/2007.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Căn cứ vào nhu cầu về đầu tư xây dựng công trình; danh mục dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 2006-2010 được Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 679/BKHCN-VP ngày 24/3/2006; chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chủ đầu tư lập báo cáo xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định hiện hành và trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định trước 15/7/2007 (hồ sơ gửi về Phòng xây dựng cơ bản). Bộ chỉ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 cho các dự án có Quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2007 và có Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán trước ngày 31/12/2007.

- Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Đơn vị gửi kèm hồ sơ phê duyệt của các nhiệm vụ (bao gồm các Quyết định phê duyệt và Thuyết minh đã được duyệt).

- Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn kinh phí SNMT (nếu có): Đơn vị xây dựng Thuyết minh chi tiết để Bộ xem xét và tổ chức xét duyệt theo qui định.

- Nhiệm vụ theo chức năng thường xuyên, hợp tác quốc tế, các nhiệm vụ khác: Đơn vị xây dựng phụ lục dự toán kinh phí chi tiết cho từng nhiệm vụ.

- Đơn vị sắp xếp danh mục các nhiệm vụ đề xuất theo thứ tự ưu tiên để Bộ có cơ sở cân đối kinh phí.

- Về kế hoạch tài chính: Các đơn vị dự kiến tổng kinh phí để thực hiện các nội dung kế hoạch KH&CN năm 2008 tăng khoảng 10% so với năm 2007.

Trên cơ sở kế hoạch KH&CN năm 2008 được xây dựng theo các nội dung nêu trên, đơn vị lập hệ thống biểu báo cáo theo mẫu đính kèm (Đơn vị download mẫu biểu trên mục thông báo của trang tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ http://www.most.gov.vn/).

Văn bản kế hoạch của đơn vị (gồm đầy đủ cả phần báo cáo và biểu mẫu) gửi về Văn phòng Bộ (Phòng KH&CN nội bộ) 04 bộ, đồng thời gửi files về địa chỉ pctac@most.gov.vn và ttxuan@most.gov.vn, trước ngày 20/7/2007 để tổng hợp và trình lãnh đạo Bộ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2008 đảm bảo đúng tiến độ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VT, KH&CNNB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Việt Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1638/BKHCN-VP về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.947
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66