Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1045/BNV-CCVC về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1045/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 16/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1045/BNV-CCVC
V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 365/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 mục II Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức: “Các Bộ, ngành và địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật cán bộ, công chức. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian hoàn thành: tháng 6 năm 2009”, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện một số công việc sau đây:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành liên quan đến việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành, địa phương mình quản lý. Trên cơ sở đó, thống kê các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ khi Luật cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức được tiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức cho đến khi ban hành Luật Viên chức.

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền ban hành, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo bằng văn bản về Bộ Nội vụ theo các nội dung chính sau đây:

- Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành về cán bộ, công chức sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

- Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành cần sửa đổi, bổ sung khi thực hiện Luật cán bộ, công chức.

- Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành được tiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức cho đến khi ban hành Luật viên chức.

Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 6 năm 2009 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ thời gian được giao.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1045/BNV-CCVC về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


947
DMCA.com Protection Status

IP: 54.235.55.253